Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Sklepy cynamonowe

Sklepy cynamonowe by Bruno Schulz
By: (1892-1942)

Sklepy cynamonowe to pierwszy, debiutancki cykl opowiadań Brunona Schulza, które pierwotnie były postscriptami w listach do Debory Vogel i Władysława Riffa.Utwory te, pisane poetycką prozą, są fantastycznym przetworzeniem realiów przedwojennego miasteczka galicyjskiego, w którym dostrzec można podobieństwo do Drohobycza, rodzinnego miasta pisarza.Zbiór, w sposób wizyjny i oniryczny, opowiada dzieje rodziny kupieckiej, którym to dziejom Schulz nadał walory mityczne.

First Page:

BRUNO SCHULZ SKLEPY CYNAMONOWE

Spis tresci:

SIERPIEÑ NAWIEDZENIE PTAKI MANEKINY TRAKTAT O MANEKINACH ALBO WTÓRA KSIÊGA RODZAJU TRAKTAT O MANEKINACH Ci¹g dalszy TRAKTAT O MANEKINACH Dokoñczenie NEMROD PAN PAN KAROL SKLEPY CYNAMONOWE ULICA KROKODYLI KARAKONY WICHURA NOC WIELKIEGO SEZONU

SIERPIEÑ

1 W lipcu ojciec mój wyje¿d¿a³ do wód i zostawia³ mnie z matk¹ i starszym bratem na pastwê bia³ych od ¿aru i oszo³amiaj¹cych dni letnich. Wertowaliœmy, odurzeni œwiat³em, w tej wielkiej ksiêdze wakacji, której wszystkie karty pa³a³y od blasku i mia³y na dnie s³odki do omdlenia mi¹¿sz z³otych gruszek. Adela wraca³a w œwietliste poranki, jak Pomona z ognia dnia roz¿agwionego, wysypuj¹c z koszyka barwn¹ urodê s³oñca lœni¹ce, pe³ne wody pod przejrzyst¹ skórk¹ czereœnie, tajemnicze, czarne wiœnie, których woñ przekracza³a to, co ziszcza³o siê w smaku; morele, w których mi¹¿szu z³otym by³ rdzeñ d³ugich popo³udni; a obok tej czystej poezji owoców wy³adowywa³a nabrzmia³e si³¹ i po¿ywnoœci¹ p³aty miêsa z klawiatur¹ ¿eber cielêcych, wodorosty jarzyn, niby zabite g³owonogi i meduzy surowy materia³ obiadu o smaku jeszcze nie uformowanym i ja³owym, wegetatywne i telluryczne ingrediencje obiadu o zapachu dzikim i polnym... Continue reading book >>


Stream audiobook and download chapters
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Reviews (Rated: 5 Stars - 1 review)

Reviewer: - July 7, 2013
Świetna robota :)


Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books