Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Specialiteiten   By: (1820-1887)

Book cover

"Specialiteiten" is a delightful collection of recipes that showcases the diverse and mouthwatering cuisine of different cultures. From exotic ingredients to traditional cooking techniques, this book offers a unique culinary experience for food enthusiasts looking to expand their horizons.

The photographs accompanying each recipe are beautifully captured, highlighting the vibrant colors and textures of the dishes. The instructions are clear and easy to follow, making it suitable for both experienced chefs and beginners. Each recipe comes with a brief introduction, providing insight into the cultural significance of the dish and giving the reader a deeper appreciation for the food.

One of the standout features of "Specialiteiten" is its range of recipes, covering everything from appetizers to main courses and desserts. Whether you're in the mood for a spicy curry, a refreshing salad, or a decadent sweet treat, this book has something for everyone.

Overall, "Specialiteiten" is a well-rounded cookbook that offers a delicious journey through the world's cuisines. It's a must-have for anyone looking to explore new flavors and add some excitement to their cooking repertoire.

First Page:

SPECIALITEITEN

DOOR

MULTATULI

"THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE"

« Het doet me groot genoegen dat er van dit werkjen 'n tweede druk gevraagd wordt. En, ronduit gezegd, het viel me tegen dat die niet sedert lang noodig was. 't Zal me waarlijk 'n groote voldoening wezen als deze uitgaaf wat spoediger uitgeput raakt dan de eerste, want zoo onbescheiden als men wil, maar heel oprecht ik geloof met zekeren my onbekenden recensent in den Spectator, dat er uit deze studie over Specialiteiten wel iets zou te leeren vallen voor Volksvertegenwoordigers, Kiezers en ... sommige anderen .»

Bovenstaande regelen maakten in 't najaar van 1875 den hoofdinhoud uit van het « Voorbericht » waarmee deze tweede druk van m'n opstel over Specialiteiten in 't licht verschynen zou. Velerlei verdrietige omstandigheden maakten my het afwerken der in datzelfde Voorbericht toegezegde «Noten» tot nog toe onmogelyk.

Bovendien werd me van vele zyden onder 't oog gebracht dat het voor de koopers van den eersten druk myner werken niet aangenaam is, de volgende uitgaven daarvan al te zeer uitgebreid te zien.

Na vriendschappelyk overleg met m'n uitgever, verschynt nu deze tweede druk zonder die noten, en op weinige min belangryke uitzonderingen na onveranderd .[1] De toelichtingen die me geschikt voorkomen tot verdere staving van de juistheid der hoofddenkbeelden waaraan dit werkje z'n oorsprong te danken heeft, zullen zoo spoedig mogelijk afzonderlyk worden uitgegeven... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books