Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Stauder   By: (1878-1945)

Book cover

First Page:

Miranda van de Heijning, Steen Christensen and the PG Online Distributed Proofreaders.

STAUDER

af

G. N. BRANDT

Alfred Lichtwark, den nys afdøde tyske Kunsthistoriker, udtalte gentagne Gange i sine Skrifter om Havekunst, at dennes højere eller lavere Standpunkt var afhængig af Amatørerne, og han søgte at bevise sin Paastand ved Henvisning til den overlegne Havekunst i England, hvor det vrimler med Havebøger og tidsskrifter, ikke alene skrevne for Amatører det har vi og Tyskerne ogsaa men skrevne af Amatører. Der er næppe heller Tvivl om, at Lichtwark har Ret; thi den forretningsmæssigt drevne Tilplantning og Vedligeholdelse af Haver maa og skal føre til Skabelonmæssighed og Routine, hvor dygtige Mennesker der end beskæftiges ved denne Gren af Havebruget. Hvis derfor det private Havebrug, der i Forhold til Landets øvrige Kultur staar saa lavt, skal højnes, maa det ske ved at vække Interessen og skabe kundskabsrige Amatører.

Som et beskedent Led i denne Bestræbelse, hvis Resultater naturligvis i første Række vil komme det faglige Gartnerarbejde tilgode, maa nærværende Bog ses og bedømmes.

Forfatteren bringer sin bedste Tak til Det Kongelige Danske Haveselskab, Messrs. Kelway & Son, Langport, d'Herrer Carl V. Lange og N.W. Larsen for al velvillig Bistand, navnlig med Udlaan af Billeder. Docent ved Landbohøjskolen G. Becker har velvilligst gennemgaaet den botaniske Nomenklatur; for denne værdifulde Hjælp yder Forfatteren ham sin bedste Tak.

At Forlaget ikke har skyet at give Bogen et Udstyr, som ellers ikke bliver danske Havebøger til Del, vil sikkert finde Paaskønnelse i alle haveinteresserede Kredse, og det maa ønskes, at Publikums Modtagelse af foreliggende Bog maa blive en saadan, at andre Dele af Havedyrkningen: Roser, Stenhøjs og Vandplanter o.s.v. paa lignende Maade kan tages op til Behandling ad Aare.[1]

[Footnote 1: Saadanne Bøger er udkomne paa samme Forlag henholdsvis 1915 og 1917.]

Ordrup i April 1914. G. N. BRANDT .

I nærværende 3die Oplag af "Stauder" er indført en Del Rettelser og Sortimentet er ændret, saaledes at det er tidssvarende. Da jeg selv ikke længere dyrker Stauder, og derfor ikke følger Fremkomsten af Nyheder saa nøje som tidligere, har jeg raadført mig med forskellige Kolleger og takker navnlig Handelsgartner Aksel Olsen, Kolding, for værdifuld Bistand.

Ordrup, Juli 1918. G. N. BRANDT .

[Illustration: Kelway & Son, Langport. Fig. 1. En af de berømte Rabatter i Haven ved Hampton Court, der har dannet Forbillede for talløse andre Stauderabatter i engelske Herregaardshaver.]

[Illustration: Fig. 2. Stauderabat foran Mur i en engelsk Have.]

Det tyske Ord Staude har i Mangel af et dansk i mangfoldige Aar tjent som Kollektivbetegnelse for en vis Klasse af Haveplanter, der botanisk set er uden systematisk Samhørighed, men som danner et fysiologisk Hele, en Gruppe af Haveplanter, der kan defineres som fleraarige, urteagtige, haardføre Prydplanter. Trods denne tilsyneladende skarpe Begrænsning gaar Stauderne dog jævnt over i tilstødende Dele af Planteverdenen. Fleraarigheden kan for manges Vedkommende under visse Forudsætninger blive til Toaarighed, og paa den anden Side kan toaarige Planter under visse fysiske Forhold eller ved Kulturens Indgriben forblive fleraarige. Enkelte Stauder kan ogsaa af og til vise Tendens i Retning af træagtig Udvikling af de nederste Partier, og endelig er Haardførheden jo et svingende Begreb: Hvad der er haardført paa Taasinge, fryser væk ved Viborg, og de enkelte Aaringer og de enkelte Planters Forhold forrykker stadig Grænsen for Haardførheden.

Det bliver altsaa i mange Tilfælde en Skønssag, om en Plante kan henregnes til Stauderne eller ikke. Blandt de her i Bogen nævnte Planter, vilde mange maaske ikke anerkende Digitalis purpurea, Agapanthus umbellatus og Yucca filamentosa som Stauder, men kalder dem henholdsvis en toaarig Plante, en Koldhusplante og en Busk. Naar imidlertid en Plante i sin Kultur og sin hele Anvendelse ikke adskiller sig fra Stauderne, saa kan man rolig benævne dem som saadan, og det er da heller ikke taget i Betænkning i denne Bog, hvis Hensigt blot er at bidrage til en større Anvendelse af disse Prydplanter navnlig i de almindelige Villahaver... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books