Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Szirmay Ilona Történeti regény   By: (1811-1866)

Book cover

First Page:

MAGYAR REGÉNYIRÓK KÉPES KIADÁSA

Szerkeszti és bevezetésekkel ellátja

MIKSZÁTH KÁLMÁN

4. KÖTET

SZIRMAY ILONA

TÖRTÉNETI REGÉNY

Irta

GAAL JÓZSEF

WITTICH EPERJESI KÁROLY RAJZAIVAL

BUDAPEST

FRANKLIN TÁRSULAT

magyar irod. intézet és könyvnyomda

1905

TARTALOM

GAAL JÓZSEF. 1811 1866.

SZIRMAY ILONA

ELSŐ SZAKASZ.

Melyben a történet egyik hőse a másiknak, s nem sokára a harmadik mindkettejeknek illendő tiszteletét megteszi, és más egyéb dolgok előfordulnak.

MÁSODIK SZAKASZ.

A haramiák rejthelye és pihenése, miként pihenésök megzavartatik. Egy személy, ki keveset jelenik meg, de sokat cselekszik.

HARMADIK SZAKASZ.

Rablás, békülés, szövetség, új tervek. Igazulása ezen közmondásnak: «zsák megleli foltját». Egy személy, ki sokszor jelenik meg, de keveset cselekszik.

NEGYEDIK SZAKASZ.

Melyben a fő személyek jelennek meg. Vadászat, véletlen baj, melyből nagy szerencsétlenség származik.

ÖTÖDIK SZAKASZ.

Melyben az előbbi baj még nagyobbá lehetne, ha segítség nem érkeznék. Egy új személy, ki keveset tesz, de a helyett sokat beszél. Tudósítás új szerencsétlenség felől.

HATODIK SZAKASZ.

Nagy bú s ennek következései. A szerelem, ha neheztel is, könnyen megbocsát.

HETEDIK SZAKASZ.

Víg lakoma helyett gyászos tor. A dragonyos kapitány rendíthetlen lelket mutat s rettenetes pusztítást követ el. Az anya szenvedései. A szerelmesek bucsúja. Elutazás.

NYOLCZADIK SZAKASZ.

Melyben előadatik, miért maradt légyen Gyurka kapitány Huszton, s ennek nagy tanácskozása.

KILENCZEDIK SZAKASZ.

Bogdanu újra tanácsot kér, s nagyon megerőlteti magát annak végrehajtásában, és tettének foganatja.

TIZEDIK SZAKASZ.

Melyben egyik hősünknek házi állapotja a lehetőségig híven leíratik. A bányai politikusok nagy gyűlése, kik és miről beszéltek abban, végre mi illetlenül zavartaték meg az.

TIZENEGYEDIK SZAKASZ.

Mely oly rövid, hogy kár volna belőle még rövidebb kivonatot adni, de mindazonáltal is sok van benne.

TIZENKETTEDIK SZAKASZ.

A haramiacsapat véletlenül megerősödik, és kik által, Pintye Gregor egy merész tervet gondol. A haramiák hadi tanácsa. Egy fontos jelenet a haramia kapitány előbbi életéből, készületek.

TIZENHARMADIK SZAKASZ.

A várt pénz Husztra érkezik. A várbeliek érzelmei és mulatsága. A vár leírása.

TIZENNEGYEDIK SZAKASZ.

A haramia s a havasalföldiek új találkozása, Pintye Gregor ajánlása, melyen Bogdanu méltóképen megijed, végre a dolog elhatároztatik.

TIZENÖTÖDIK SZAKASZ.

A haramiák ostromszer gyárai. Móré esze egész fényében tündöklik. Pintye Gregor, mint politikus, és fáradozásának sikere.

TIZENHATODIK SZAKASZ.

Melyben említtetik, mily jó reggelt mondott Pintye Gregor a husztiaknak, s a várbeliek miként fogadták üdvözlését, s mily készületeket tettek annak méltó viszonzására.

TIZENHETEDIK SZAKASZ.

More, mint követ. Ezen szakaszból kitetszik, hogy a czigány szerencsésebb a kemenczénél mint a diplomatikában, s hogy a számolásról különös fogalmai vannak.

TIZENNYOLCZADIK SZAKASZ.

Melyben előadatik, ki és mi hárítá el a harmadik szerencsétlenséget. Engesztelődés.

TIZENKILENCZEDIK SZAKASZ.

Két bűnösről itélet tartatnék; de az első egy még nagyobb bűnös s a másik sors segedelme által megszabadul.

HUSZADIK SZAKASZ.

Melyben előadatik, minek nem kellett volna történni, hogy egész történetünk meg ne történjék. A nagybányai csata.

HUSZONEGYEDIK SZAKASZ.

A nagybányai polgárság vitéz lelke, s a czéhmester kalpagának halálos veszedelme. Kik mertek a tatárok előtt megállani s ezeknek sorsa.

HUSZONKETTEDIK SZAKASZ.

Melyben a polgárok rettenetes bátorságának több példái fordulnak elő... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books