Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Takáts Sándor Szalai Barkóczy Krisztina 1671-1724 czímű könyvének ismertetése   By: (1857-1943)

Book cover

First Page:

TAKÁTS SÁNDOR SZALAI BARKÓCZY KRISZTINA 1671 1724 CZÍMÛ KÖNYVÉNEK ISMERTETÉSE

IRTA

Dr ANGYAL DÁVID EGYETEMI NYILV. R. TANÁR

Különlenyomat a <> 1911 június havi füzetébõl

BUDAPEST

1911

TAKÁTS SÁNDOR SZALAI BARKÓCZY KRISZTINA 1671 1724 CZÍMÛ KÖNYVÉNEK ISMERTETÉSE

IRTA

Dr ANGYAL DÁVID EGYETEMI NYILV. R. TANÁR

Különlenyomat a <> 1911 június havi füzetébõl

BUDAPEST

1911

FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA.

Ismeretes, hogy Takáts Sándor mindig kiadatlan forrásokból meríti tárczáit, tanulmányait és könyveit.

És nemcsak anyaga új, hanem elõadásának módja is eredeti s érdeket keltõ. De most nem írói egyéniségével, hanem könyvével akarunk foglalkozni.

Ez a könyv új képpel gyarapítja történetünk arczképcsarnokát. Szalai Barkóczy Krisztina neve csak mellékesen volt eddig említve történetünkben, most koporsójából kikél>> és el kell ismernünk, hogy nevét együtt kell említenünk Zrínyi Ilonával, Lórántffy Zsuzsannával s Teleki Mihály anyjával.

Az eltünt magyar világ nagy asszonyai közé tartozik, a kik nõi hivatásukat ép annyi erélylyel, mint okossággal és gyöngédséggel töltötték be. Nincs semmi kérkedés bennük, szeretnek ós szerettetnek, férjeikért és gyermekeikért élnek, kitünõ gazdasszonyok, de a közélet iránt is van érzékök. Nem idegesek, ha a szükség kivánja, fegyverrel is megvédelmezik birtokukat és sokszor jó tanácscsal szolgálnak a közéletben elfoglalt férjeiknek. A régiek mint Takátstól tudjuk azt mondották az ilyen asszonyokról, hogy <>

Pedig Barkóczy Krisztina labancz családból származott, de az õ családjában a királyhûség a magyar érzéssel és szokásokkal jól megfért. Mint férjének hû társa, kivette részét a nagy kurucz felkelésbõl is. Tisztelte, nagyra becsülte Rákóczit, a <>; õ is remélte egy ideig, hogy Rákóczi vezérlete alatt a magyar megszabadulhat a német uralomtól. Bemélte és óhajtotta ezt nem csupán férje elõmeneteléért, nem csupán a régi magyar rendi világ feltámasztása érdekében, hanem a magyar nép kedvéért is, mely a XVII. század végén az idegen uralom alatt kétségbeejtõ' helyzetbe jutott. Mert Barkóczy Krisztina szerette a népet, sajnálta és gyámolította nyomorában, a katholikust jobban szerette, mint a protestánst, de senkit sem üldözött vallásáért, még a zsidókat is pártolta. Az idegent sem nézte le, a német rabokkal is jól bánt, igazi vallásos érzésbõl merítette a türelmet mások iránt, a kötelességérzetet, munkakedvet és a szerénységgel párosult jóindulatot. Szerette a tanultságot, maga is olvasgatott, örült, ha tudós emberrel társaloghatott, elõmozdította az irodalmi munkásságot, az iskolai nevelést.

Midõn politikai reményeiben csalódott, jól esett lelkének, hogy szeretett férje szerezte meg az országnak a békességet. De az új német világban Barkóczy Krisztina a régi maradt. Segített férjének a gazdaságban, az idegenek telepítésében, a kiknek utódjai a magyarság számát és erejét gyarapították, és hû magyaroknak nevelte gyermekeit. Leánya, gróf Hallerné Károlyi Klára, anyja szellemében írja gyermekeirõl, délekben és ruhában magyarok maradjanak, az a fõ, hogy jó erkölcsük legyen, mert ezen gyökérbõl kormányozhatják teljes életüket>>. Ilyen magyar anyát nevelt Barkóczy Krisztina, annak a Károlyi Sándornak imádott hitvese, a kit a mi történetírásunk még most is oly méltatlan vádakkal illet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books