Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland In twintig lessen   By: (1800-1852)

Book cover

First Page:

Tijdtafel Der Geschiedenis van het Vaderland.

In Twintig Lessen,

Door

P. Best.

Vele zaken in een kort bestek. Wester.

Negendertigste druk.

Prijs 7 1/2 cent.

Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink.

1886.

Voorbericht voor den Achtsten Druk.

"Deze lessen late men den kinderen woordelijk uit het hoofd leeren. Bij eerstbeginnenden kan men de voornaamste gebeurtenissen eerst kiezen, om, wanneer men de geschiedenis bij wijze van cursus geheel heeft doorloopen, bij eene herhaling de geheele les te nemen.

"Mondeling onderwijs of schriftelijke opgaven moeten elke les behoorlijk uitbreiden en toelichten.

"Behalve de tijdtafel in twintig lessen, vindt men ten gerieve des onderwijzers eene beknopte opgave van uitvindingen enz., waarop ons vaderland roem mag dragen."

Zoo ver de voorrede van den eersten druk.

De achtste druk heeft geene verandering ondergaan. Ik ben dankbaar voor het meer en meer toenemend gebruik; het strekt mij ten bewijze, dat mijn arbeid niet nutteloos geweest is. Dat dit werkje de gunst mijner medeonderwijzers moge behouden en steeds nuttig in het gebruik bevonden worde, is de wensch van

Den Schrijver.

De negendertigste druk is zorgvuldig herzien.

A. G.

Tijdtafel der Geschiedenis van het Vaderland.

Verdeeling.

1e Tijdvak. Van de vroegste tijden tot het begin der grafelijke regeering: van omstreeks 100 v. C. tot 922 n. C. 2e Tijdvak. Van het begin der grafelijke regeering tot het vertrek van Leicester in 1587. 3e Tijdvak. Van het vertrek van Leicester tot de komst der Franschen: van 1587 tot 1795; het tijdvak van de republiek der Vereenigde Nederlanden. 4e Tijdvak. Van de komst der Franschen tot de bevrijding van de Fransche overheersching: van 1795 tot 1813. 5e Tijdvak. Van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid tot heden: van 1813 tot heden.

1ste Les.

Eerste Tijdvak.

Jaren vóór Chr.

100. De Friezen, Bataven enz. hier te lande. 54. De Romeinen. De Bataven worden hunne bondgenooten. Julius Cesar. 11. Drusus onderwerpt de Friezen.

Na Chr.

14. Germanicus. 28. De Friezen staan tegen de Romeinen op. Apronius. 48. De Friezen door de Romeinen opnieuw onderworpen. Corbulo. 70. De Bataven staan tegen de Romeinen op. Claudius Civilis. 71. Vernieuwd verbond tusschen de Bataven en Romeinen. Cerealis. 120. Keizer Hadrianus sticht het forum Hadriani, nu Voorburg. 260. Invallen der Franken en Saksen. 400. De naam Bataven gaat in de geschiedenis verloren.

2de Les.

500. Clovis, eerste Christenkoning der Franken. 628. De Frankische koning Dagobert overwint de Friezen, maakt zich daarna meester van het slot Wiltenburg bij Utrecht en sticht aldaar eene Christen kapel. 650. Eerste evangelieprediking in ons vaderland. Eligius, Willebrord. 755. Bonifacius bij Dokkum door de Friezen vermoord. 768 814. Regeering van Karel den Groote. 785. Karel de Groote overwint de Friezen en dwingt hen tot het Christendom. 810. Invallen der Denen en Noormannen.

3de Les.

Tweede Tijdvak.

De Grafelijke Regeeering.

Stamhuizen:

1. Het Oude of Hollandsche huis (16 Graven, 1 Gravin: van 922 1299). 2. Het Henegouwsche huis (3 Graven, 1 Gravin: van 1299 1354). 3. Het Beiersche huis (3 Graven, 1 Gravin: van 1354 1433). 4. Het Bourgondische huis (2 Graven, 1 Gravin: van 1433 1482). 5. Het Oostenrijksche huis (3 Graven: van 1482 1581).

a ) Het Hollandsche huis (377 jaren)... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books