Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Van Smyrna naar Holland in oorlogstijd De Aarde en haar Volken, 1917   By:

Book cover

First Page:

VAN SMYRNA NAAR HOLLAND IN OORLOGSTIJD.

Door Betsy van der Poel.

Mademoiselle, een brief voor U uit Smyrna.

Haastig nam ik hem uit de handen van de Grieksche meid, brak hem open en las een uitnoodiging om op het bureau van den Nederlandschen Consul, Mr. van Uye Pieterse te komen.

't Was natuurlijk over m'n terugkeer naar huis, waarover al zoo lang was geschreven, en die door den steeds verder om zich heen grijpenden oorlog al meer op den achtergrond geschoven werd.

Ik was al bijna drie jaar op een landgoed in Klein Azië, dicht bij Smyrna gelegen. Ik was er thuis geraakt onder dien blauwen hemel, en op het landgoed, dat daaronder zich warmde in de gulden, tropische zon; en dit te meer, toen mijn verblijf in Klein Azië tengevolge van den oorlog maar steeds werd verlengd. Ik had het gekend in den vrede; ik had er den oogst zien groeien, 'k had hem in één week tijds zien opeten door sprinkhanen; ik had de schaapherders de wacht zien houden over hun kudden, had meegemaakt hoe deze geroofd werden, en nieuwe lammeren een volgend jaar 't geleden verlies weer vergoedden. Ik had het ook gezien in oorlogstijd de Grieksche bevolking uit hun dorpen verdreven door de Turken, die er bezit van namen, ik had er gevechten van vliegmachines gezien, geruchten gehoord van gevechten tusschen Turksche legerafdeelingen en mee geluisterd naar het bombardement der geallieerden. En nu dan werkelijk de kans werd geopend, dat ik terug zou gaan naar mijn eigen land, toen dacht ik in mijn blijdschap ook aan 't afscheid van al die lieve menschen, die ik in den vreemde had ontmoet en aan al de vriendelijkheid, die ik er had ondervonden.

Gaarne zou ik hier nog wat van vertellen; doch ik zou over mijn reis spreken.

Ik ging dan naar den Consul en hoorde daar, dat ik de reis zou maken met een zekeren heer H. militie plichtige en bovendien, dat onze gezant te Konstantinopel mij alle faciliteiten en elke hulp van de zijde der Nederlandsche consulaire ambtenaren waarborgde. Mijn reis zou gaan over Sofia, Lompalangka en Orsova, daar er voor den Balkantrein tal van formaliteiten te vervullen waren, die ons wel veertien dagen in Konstantinopel zouden kunnen ophouden.

Het tijdstip van mijn reis werd bepaald, en ik had slechts 2 1/2 dag om afscheid te nemen en het noodigste te pakken.

Eindelijk, Vrijdagmorgen, 11 Augustus, reed het rijtuig weg. Voor 't laatst keek ik nog eens achterom naar 't landgoed, dat, stil als immer, de brandende zon verdroeg, naar het huis, waar ik zoo gelukkig was geweest.

Nog geen vijftig meter waren we gereden, of daar zag ik opeens de mannen en vrouwen uit het dorp in twee rijen langs den weg geschaard. Terwijl ik me nog verwonderde over wat die daar deden, vertelde mijnheer me: "Die komen om U uitgeleide te doen"; en toen ik nog heel verrast en ontroerd vroeg: "Wat moet ik tegen ze zeggen?", hoorde ik al om me heen de zangerige woorden, in 't Grieksch en Turksch gesproken, om mij toe te vertrouwen aan de Panayitza of Heilige maagd, en aan Allah; en ik herhaalde maar 't eenigste wat me te binnen schoot, den vromen wensch dien men elkaar hier sinds jaren toeroept in 't moeilijke, slaafsche leven: "God geve U kracht". Zoo liet ik het landgoed achter me, en na in Smyrna nog even eenige goede vrienden vaarwel gezegd te hebben, ging ik slapen, want 't was morgen vroeg dag.

Nauwelijks was de zon opgegaan over de baai van Smyrna en had hem gegeven die intens blauwe kleur, die men telkenmale opnieuw met dezelfde bewondering aanschouwt, of ik hoorde op mijn kamerdeur kloppen, en een stem die zeide: "Mademoiselle inè pendi misi", mij waarschuwende, dat het half zes was, dus tijd om op te staan en de groote reis te aanvaarden.

Niet lang daarna was ik op weg naar het station want, hoewel de trein niet voor half acht vertrok, had men ons verteld, dat het wenschelijk zou zijn, reeds om half zeven dáár te wezen, omdat we den trein anders overvol zouden vinden. En gelukkig was 't, dat wij, mijnheer H... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books