Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vertellingen van vroeger en later tijd   By: (1802-1868)

Book cover

First Page:

Vertellingen Van Vroeger en later tijd

Door

Mr. J. van Lennep.

Leiden. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij.

INHOUD.

Bladz.

In en over Amsterdam 1. Plat Amsterdamsch 195. Laurens Reael 210. De Nieuwekerk te Amsterdam 219. Van Amsterdam naar Parijs 232. De Omroeper 243. Het Wafelmeisje 246. De Aanspreker 249. De Hollandsche Werkmeid 252. De Kruier van Amsterdam 255. De Kweekeling voor de Zeevaart 258. De slechte Maaltijd 261. Maria van Bourgondië 269. De zeden onzer voorvaderen met de onze vergeleken 275. De drie jonge Meisjes 285. Drie jongens bij 't Beleg van Leiden 294. Het Casino 312. Een Staats Examen in 1851 319. Aan de beschaafde vrouwen in Nederland 328.

IN EN OVER AMSTERDAM.

Over den naam van "hoofdstad", aan Amsterdam gegeven.

Misschien schrikt u het opschrift van dit hoofdstuk af, lieve Lezeres! en verkeert gij in den waan, dat ik u hier een dor, althans een politiek vertoog, ga opdisschen. Is zulks bij u het geval, dan miskent gij mijne bedoelingen. Neen, Mevrouw, of Mejuffrouw, wie gij zijn moogt! ik heb te veel eerbied voor uw gezond verstand om niet te weten, dat gij u met geen politiek bemoeit, en ik heb er u te liever om. Maar al hadt gij ook onverhoopt eene geheime neiging tot de staatswetenschap, dan heb ik tevens te veel krediet voor het gezond oordeel van den smaakvollen vriend, die u den "Holland" als een St. Nicolaasgeschenk aanbiedt, om niet te beseffen, dat hij zich wel zou wachten, die bestemming aan mijn boekje te geven, zoo hij kon gissen, dat het strekken kon om die neiging bij u te voeden. Ik haast mij dus, om uwent of om zijnentwille, u de verzekering te geven, dat zoo het opschrift, zoo ook de inhoud van dit eerste hoofdstuk weinig vermakelijks beloven voor het vervolg, ik gaandeweg een anderen toon zal aanslaan, om voor alles mijn best te doen, u zoomin mogelijk te vervelen. Uwe eigene ondervinding ik ben er overtuigd van heeft u gewis sedert lang geleerd, dat de fraaiste zijden stoffen, de fijnste kanten en de sierlijkste bijouterieën, gekocht worden in zoodanige winkels, waar uiterlijk niets aanduidt, dat zich daarbinnen zulk een rijke voorraad bevindt; terwijl daarentegen, waar veel moois voor de glazen prijkt, het magazijn zelf meermalen niets bevat, dat uwe aandacht waardig is. Na deze zoo ik hoop geruststellende inleiding, vang ik aan.

Ik heb mij meermalen afgevraagd, welken zin de Regeering, wanneer zij in onderscheidene officiëele stukken, Amsterdam de "hoofdstad" noemt, wel aan dit laatste woord zoude hechten. Volgens den aard onzer taal en naar het algemeen gebruik verbindt zich aan dien titel de gedachte aan ettelijke voorrechten, door de stad, die hem voert, boven hare medesteden genoten. Maar hoe meer moeite ik deed, om, van dat beginsel uitgaande, eenig voorrecht te noemen, 't welk Amsterdam boven de overige steden des Rijks zou bezitten, hoe verder ik van de wijs dwaalde. Gaan wij eens na, welke eigenschappen men gewoon is aan eene hoofdstad toe te schrijven, en zien wij dan, in hoeverre men die op Amsterdam kan toepassen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books