Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige   By:

Book cover

First Page:

Nedsänkt text i kemiska formler har markerats med klammerparenteser så här {3}.]

Villkor och Möjligheter för Kemisk Storindustri i Sverige.

af Ernst Larsson Bruksingeniör.

Göteborg N. P. Pehrssons Förlag (Gustaf Stern) i Distribution.

Eftertryck och öfversättning får ske endast med författarens tillåtelse.

Göteborg A. Lindgren & Söner, 1908.

Förord.

Ändamålet med denna lilla bok är att visa hän på den stora mängd arbete, som vårt land erbjuder företagsamheten på den kemiska industriens område, samt att framhålla de viktigaste villkoren för framgång uti sådant arbete. Här må sålunda icke väntas en mängd tydligt utstakade vägar, fullständiga utredningar, kalkyler och förslag. Nej, vägarne, möjligheterna, kunna gifvetvis inom en så trång ram endast flyktigt antydas. Med ledning af litteraturhänvisningarne kan emellertid en hvar lätt gå vidare och fördjupa sig på det gebit, som speciellt intresserar honom.

Tysklands kemiska industri, uti hvilken jag en lång följd af år varit verksam, har här blifvit ägnad en större uppmärksamhet. Detta har skett hufvudsakligen för att såsom ett efterföljansvärdt exempel antyda tyskarnes företagsamhet, organisationssätt och ihärdighet.

Denna skrift är afsedd icke blott för teknici, utan för alla, som hysa intresse för den kemiska industrien och dess framgång i vårt land.

En del af kapitlen IV och V ha varit införda i Industritidningen Norden under tiden 3 januari 8 maj i år.

FALUN i Juni 1908.

ERNST LARSSON.

Innehållsförteckning.

Sid. Förord I Innehållsförteckning II Förkortningar IV Inledning 1 I. Tysklands kemiska industri 3 Leblancsodafabrikationen och därmed sammanhängande tillverkningar 3 Ammoniaksoda 6 Konkurrensen mellan de båda sodametoderna 7 Kaustikt natron och klorkalk på elektrolytisk väg 8 Leblanc fabrikernas kamp på två fronter 10 Tjärfärger 14 Indigosyntesens tekniska utveckling 16 Svafvelfärger 21 Några siffror från Tysklands tjärfärgfabriker 22 Andra organiska ämnen 24 Några statistiska data från Tysklands kemiska industri 25 Utlandets reflexioner med anledning af Tysklands framgångar 30 II. Arbetsintensitet, arbetslöner och aflöningssätt 35 III. Sveriges kemiska industri 44 Statistik 44 Öfversikt af Sveriges produktion 60 IV. Några utvecklingsvillkor för kemisk industri i Sverige 68 Planmässigt och effektivt tullskydd 72 Några allmänna förutsättningar för framgången af ett industriellt företag 77 V. Hvilka kemiska fabrikationer ha utsikt till framgång i Sverige? 82 Elektrokemiska m... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books