Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vlaamsch Belgie sedert 1830 Eerste Deel   By: (1850-1920)

Book cover

I recently had the pleasure of reading Vlaamsch België sedert 1830 Eerste Deel by Paul Frédéricq, and I must say that it was a highly informative and enlightening read. The book delves into the history of Flanders in Belgium since 1830, providing a comprehensive overview of the political, social, and cultural developments in the region.

Frédéricq’s writing is clear and engaging, making complex historical events and concepts easily accessible to the reader. He presents a nuanced analysis of the tensions between the Flemish and French-speaking communities in Belgium, shedding light on the struggles for linguistic and cultural recognition that have characterized the country’s history.

One aspect of the book that I particularly appreciated was Frédéricq’s attention to detail and his thorough research. He draws on a wide range of primary sources to support his arguments and provides a rich historical context for the events he discusses.

Overall, I highly recommend Vlaamsch België sedert 1830 Eerste Deel to anyone interested in Belgian history, particularly the history of Flanders. It is a well-written and insightful work that offers valuable insights into the complexities of linguistic and cultural identity in Belgium.

First Page:

VLAAMSCH BELGIË SEDERT 1830

UITGAVE VAN HET VICTOR DE HOON FONDS

Nr I

Gent, drukkerij V. Van Doosselaere

[Illustration: KAART DER TAALGRENS IN BELGIË EN NOORD FRANKRIJK]

VLAAMSCH BELGIË

sedert 1830

STUDIËN EN SCHETSEN BIJEENGEBRACHT DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WILLEMS FONDS TER GELEGENHEID VAN HET JUBELJAAR 1905

EERSTE DEEL

GENT

BOEKHANDEL J. VUYLSTEKE

Koestraat, 15

1905

VOORREDE

In 1905 vierde België de vijf en zeventigste verjaring van zijn inrichting als zelfstandig rijk. Te dier gelegenheid heeft het Algemeen Bestuur van het Willems fonds besloten een boek te laten verschijnen, dat een trouw beeld zou wezen van den toestand van Vlaamsch België sedert 1830.

Dit boek wordt uitgegeven op het fonds, dat den naam draagt van den edeldenkenden man Dr Victor De Hoon , die door zijn milde giften en de offervaardigheid zijner weduwe onze Instelling in staat stelt hare werkzaamheden uit te breiden tot verheffing onzer Vlaamsche landgenooten. Zoo is deze uitgave van het Victor De Hoon fonds tevens een dankbare hulde, gewijd aan de diep vereerde nagedachtenis van onzen onvergetelijken weldoener[1].

De uiteenzetting van Vlaanderens toestand gedurende deze drie kwart eeuws moet ons volk de oogen openen, het behoeden tegen lamlendigheid en verdere vernedering, het wilskracht en zelfvertrouwen inboezemen, het sterken in zijn gehechtheid aan stam en taal, in zijn liefde voor het vaderland... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books