Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

A bihari remete és egyéb történetek   By: (1884-1963)

Book cover

First Page:

KÁRPÁTI AURÉL

A BIHARI REMETE ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK

[Illustration: ]

BUDAPEST

Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T. kiadása

MCMXX

KÁRPÁTI AURÉL

A BIHARI REMETE ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK

[Illustration: ]

BUDAPEST

Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T. kiadása

1920

AZ AEDILIS

I.

A napóra aranyozott rúdjának árnyéka a kilencesen állott.

A Forum fölött sárgán hullámzottak az óriási selyemernyõk, amik nyáron át hûvös árnyékot vetettek az egymás fölé emelkedõ terraszokra. Kékes homályban álltak a fehér márványszobrok, Tarquinius nagy csatornájának vörös palatetõi, a szónokok emelvénye, amit az antiumi hajók vassarkantyúi díszítettek s a comitiummal szemközt sorakozó régi tabernák. Csak a tér mélyén csillámlott föl itt ott a talajvíz a kockakövek hasadékaiban, emlékeztetve a mocsárra, amelynek nádasában az anyafarkas szoptatta Rhea Silvia ikreit.

Concordia templomának lépcsõin, ahonnan ki lehetett látni egész a Via Sacra ékszeresboltjáig, két fölszabadított rabszolga ült és kockázott a márványba karcolt táblán. Beszédük és a festett puszpángkocka csattogása visszhangozva járta be a bazilikákkal szegett teret. Mindketten ama gyûlölt és megvetett Corneliusok közül valók voltak, akiket Sulla bosszúja szabadított rá Rómára a második proscriptio után s akik szennyes, foltozott köpenyükkel minden utcasarkon elõbukkantak a henyélõk, tolvajok és kolduló papok zajongó tömegében.

Damon, te lator, kiáltott az egyik, dühösen borzolva hátra rõtes haját, a Tiberis halai nem oly falánkak, mint te vagy. Tizennégy szeszterciusszal úszom egy óra óta.

A Damonnak szólított, kurtára nyírt, fekete szakálas, szikár, nagycsontú macedóniai gúnyosan villantotta ki fehér fogait, azután szótlanul pörgette meg ujjai között a kockát.

A vöröshajú tovább folytatta:

Holnap újra eladhatom magam Dolabellának, a legpiszkosabb uzsorásnak, akinek valaha lapos körmei voltak Rómában.

Ebben a pillanatban egy bíborszegélyû tóga csücske lebbent meg fönn, a templom oszlopai között. Egy szokatlanul fiatal aedilis közeledett a játszók felé, lassan, elgondolkozva lépegetve az árnyékos csarnokban. Simára, borotvált fehér arca kissé duzzadt volt és álmos kifejezésû, amivel éles ellentétben álltak energiától sugárzó, fényes fekete szemei. Gondos fürtökbe szedett haja elöl már ritkulni kezdett, aminek eltüntetése éppoly gondokat szerzett a fiatal patríciusnak, mint Licinus borbélynak. Kezében pergamentekercset szorongatott, talán Theokritosz egy idilljét, talán egy adóslevelet. Eleganciájához és pompás megjelenéséhez mind a kettõ egyformán illett.

Már csaknem odaért a libertinusok háta mögé, akik nem vették észre a közeledõt, mikor egyszerre a nevét hallotta említeni, összeráncolta sima homlokát és megállt. Figyelni kezdett.

No hiszen, mondta epésen a macedóniai, Dolabella másról sem álmodik, mint hogy nálad kamatoztassa pénzét, mikor már Cinna veje sem biztos adós. Az aedilis kétezer talentummal tartozik neki és a diktátor barátságával sem dicsekedhetik. Vagy mibõl telnék ezüsttel díszíteni a színpadot és selyembe takarni a napot? Hat, kiáltotta újra leejtve a színes kockát a sima márványra, nyertem.

A másik bosszúsan oldozta le nyakáról a piszkos bõrzacskót és odadobta a macedóniai elé.

Koszos kutya, mormogta fogai között. Fölkelt és karjait lustán himbálva átvágott a téren egy szûk utca irányában, amely a halpiacra vezetett.

A macedóniai mohón kezdte számlálni a pénzt.

Az aedilis ott állt tíz lépésre mögötte egy oszlop mellé húzódva. Arcán elégedetlenség és harag tükrözõdött.

Hát már a csõcselék is tudja, gondolta, kellemetlen borzongást érezve egész testében, mintha egy utálatos, nyálkás állat érintette volna meg... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books