Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Klucht der Vergissingen   By: (1564-1616)

Book cover

First Page:

DE KLUCHT DER VERGISSINGEN.

PERSONEN:

Solinus, hertog van Ephesus. Ægeon, een koopman van Syracuse. Tweelingbroeders, zonen van Ægeon en Æmilia. Antipholus van Ephesus, Antipholus van Syracuse. Tweelingbroeders, dienaren van de gebroeders Antipholus. Dromio van Ephesus, Dromio van Syracuse. Balthazar, een koopman. Angelo, een goudsmid. Een Koopman, vriend van Antipholus van Ephesus. Een Koopman, handelende met Angelo. Knijp, een schoolmeester. Æmilia, vrouw van Ægeon. Adriana, vrouw van Antipholus van Ephesus. Luciana, haar zuster. Lucie, dienstmaagd van Adriana. Een Courtisane.

Een Cipier, Gerechtsdienaars, Wachten en verder Gevolg.

Het tooneel is in Ephesus.

EERSTE BEDRIJF.

EERSTE TOONEEL.

Een zaal in het paleis van den Hertog.

De Hertog, Ægeon, een Cipier, een Gerechtsdienaar en verder Gevolg komen op.

ÆGEON. Spreek 't vonnis uit, Solinus; en de dood, Het eind van alles, eindige ook mijn nood.

HERTOG. Koopman van Syracuse, spaar uw reed'nen; Ik volg, steeds onpartijdig, streng de wet. De bitt're vijandschap, die onlangs rees, Doordien uws hertogs wreede toren woedde Op hand'laars, wakk're burgers onzer stad, Die, 't geld ontberend om zich los te koopen, Zijn wet bezeeg'len moesten met hun bloed, Bant alle ontferming van ons gram gelaat. Want sedert tusschen uw onrustig volk En ons een diep rampzaal'ge twist ontstond, Verboden hier en ginder raadsbesluiten Zoowel aan Syracusers als aan ons, 12 Den handel tusschen beide ontvlamde steden; Ja meer, zoo een, uit Ephesus geboortig, Zich wagen durft op Syracuse's markten, Of ook, als een, uit Syracuse afkomstig, 't Gebied van Ephesus betreedt, dan sterft hij, En al zijn goed'ren zijn verbeurd verklaard, Tenzij hij duizend mark betalen kan Als boete voor zijn schuld en als zijn losgeld. Maar al uw have, op 't allerhoogst geschat, Is zeker nog geen honderd mark in waarde; En dus veroordeelt u de wet ter dood.

ÆGEON. 'k Heb dezen troost, dat, als uw wil geschiedt, De zon, die daalt, voor 't laatst mijn jammer ziet.

HERTOG. Spreek, Syracuser, meld mij nog in 't kort, Waarom ge uw vaderstad verlaten hebt, En wat gij hier in Ephesus kwaamt doen.

ÆGEON. 't Is wel het zwaarst, wat gij mij op kunt leggen, Dat ik mijn onuitspreek'lijk leed u meld; Maar opdat elk getuig', dat drang des harten, Niet lage misdaad, schuld is van mijn dood, Wil ik verhalen, wat mijn smart mij toelaat. Ik stam uit Syracuse en was gehuwd; Mijn vrouw zou heel mijn heil en ik het hare Geweest zijn, had niet onheil ons vervolgd. Wij leefden recht gelukkig; onze rijkdom Nam toe door meen'ge welgeslaagde reis Naar Epidamnum, tot mijn factor stierf En mij de zorg om de onbeheerde goed'ren Uit mijner gade zoete omarming reet. Nog geen zes maand was onze scheiding oud, Toen zij, schoon bijna door de zoete straf Bezwijkend, die de vrouw te dragen heeft, Zich toerustte om mij na te reizen, en Voorspoedig veilig aankwam waar ik was. Zij had er nog niet lang vertoefd, of werd De blijde moeder van twee flinke zoons, En, wonder! de een den and'ren zoo gelijk, Dat naamverschil alleen verschil kon geven. Terzelfder uur en in hetzelfde huis Was ook een vrouw van lagen stand verlost Van tweelingknaapjes, evenzoo gelijk. Die kocht ik, de ouders leden broodsgebrek Opdat zij dienaars werden van mijn zoons. Mijn vrouw, niet weinig trotsch op zulk een paar, Hield dag aan dag op onze huisreis aan; Onwillig stemde ik toe; helaas! te vroeg Betraden wij een schip. 62 Wij waren pas een mijl van Epidamnum, Daar gaf de zee, den wind steeds onderdanig, Reeds teekens, boden van een bitt'ren nood, En dra was alle hoop voor ons vervlogen. Het duist're licht, dat ons de hemel schonk, Bracht ons beangst gemoed, in steê van troost, De zekerheid van de' onvermijdb'ren dood, Dien ik voor mij wel daad'lijk hadde omarmd, Maar 't stâge jamm'ren van mijn gade, die Vooruit beweende, wat zij naad'ren zag, En 't bitter schreien van mijn lieve kleinen, Die weenden nu zij 't and'ren zagen doen, Deed mij naar uitstel streven van ons lot; Want uitstel mocht het zijn, iets anders niet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books