Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Reinaart de Vos

Reinaart de Vos by Unknown
By:

Reinaart de Vos is a classic tale that delves into the complex themes of morality, deception, and justice. The story follows the cunning fox, Reinaart, as he navigates a world filled with deceit and corruption.

The author brilliantly weaves together a series of moral dilemmas that force the reader to question their own values and beliefs. Reinaart's manipulation and cunning nature make him both a captivating and enigmatic character, leaving the reader torn between rooting for him and despising his actions.

The plot is engaging and keeps the reader on their toes, with unexpected twists and turns that constantly challenge their assumptions. The language is rich and poetic, adding depth to the narrative and evoking a vivid imagery of the medieval world in which the story is set.

Overall, Reinaart de Vos is a thought-provoking and beautifully crafted tale that continues to resonate with readers of all ages. Its timeless themes and complex characters make it a must-read for anyone looking for a captivating and morally ambiguous story.

Book Description:

Het episch dierdicht “Van den Vos Reynaerde”, geschreven in het Middelnederlands in de 13e eeuw, geldt als een hoogtepunt in de Nederlandse middeleeuwse literatuur. Het epos verhaalt van de schurkenstreken van Reinaert de Vos, die zo listig is dat hij iedereen weet beet te nemen.

Deze vertaling uit 1885 is van Julius de Geyter. Uit zijn inleiding:
“Reinaart de Vos, dat meesterstuk onzer Letterkunde, bestaat uit twee deelen: het eene, dat men gewoonlijk het eerste boek noemt, is omtrent den jare 1250 in Vlaanderen geschreven door een man van genie; het zoogenaamde tweede boek, ongeveer 150 jaren later waarschijnlijk ook door een Vlaming opgesteld, is nauwelijks het werk van een man van talent. De eerste onzer beide dichters, zooals d’eposschrijvers immer deden, had al d’avonturen van zijnen held bijeengezameld, er met een meesterhand de grondstof uitgegrepen, en ze tot een kunstjuweel verwerkt. Naar zijn eigen oordeel, was zijn gedicht gansch de geschiedenis van Reinaart, wat er dan ook over dezen nog meer was geschreven of in den mond des volks voortleefde.
Onze tweede schrijver, anderhalv’ eeuw nadien, heeft nu juist dat overtollig geoordeelde ook te boek gesteld, en begin en slot van zijns voorgangers meesterstuk veranderd, om er zijn vervolg min of meer passend te kunnen aansluiten.”
Deze vertaling omvat alleen het zogenaamde “eerste boek”.

Reading of a 19th century Dutch translation of a 13th century Middle Dutch rhymed version of the story of Reynard the Fox.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books