Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Φθινόπωρο   By: (1868-1920)

Book cover

Φθινόπωρο is a beautifully written novel that captures the essence of the changing seasons and the complexities of human emotions. The author weaves a poignant tale of love, loss, and self-discovery that resonates deeply with the reader. The characters are vividly drawn and their struggles feel real and relatable. Chatzopoulos's prose is lyrical and evocative, painting a vivid picture of the Greek countryside and creating a sense of atmosphere that envelops the reader. The story unfolds at a gentle pace, allowing the reader to fully immerse themselves in the world of the characters. Overall, Φθινόπωρο is a captivating and emotional read that will stay with you long after you turn the final page.

First Page:

Title: Autumn Author: Konstantinos Chatzopoulos Publisher: Papiros Press Language: Modern Greek Produced by Christos Alexandridis E mail: chrialex@myrealbox.com

Ôßôëïò: Öèéíüðùñï ÓõããñáöÝáò: Êùíóôáíôßíïò ×áôæüðïõëïò Åêäüóåéò: ÐÜðõñïò Ðñåòò ÇëåêôñïíéêÞ ìåôáãñáöÞ: ×ñßóôïò Áëåîáíäñßäçò E mail: chrialex@myrealbox.com

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÕ

ÖÈÉÍÏÐÙÑÏ

É

Ç ãéáãéÜ Þôáí ïñèÞ óôç óêÜëá üôáí ÷ôýðçóå ôï êïõäïýíé ôçò áõëüðïñôáò. Åßíáé ç êõñßá Êáôßãêù, åßðå ìÝóá ç õðçñÝôñéá. Ç êõñßá ÁãëáÀá, ðïõ Þôáí îáðëùìÝíç óôïí êáíáðÝ, Ýêáìå êßíçìá êáé øéèýñéóå: ¸ëá, ôåëåßùíå ãñÞãïñá. Ç õðçñÝôñéá ãýñéóå êáé ôçí êïßôáîå: îáðëùìÝíç ðÜíôá Ýâëåðå ðñïò ôï ðáñÜèõñï. ¹ñèå ç Åõáíèßá; áêïýóôçêå áðü êÜôù ç öùíÞ ôçò êõñßáò Êáôßãêùò. ¸ëá áðÜíù, åßðå ç ãéáãéÜ. ¸ëá áðÜíù, öþíáîå êé ï ðáðáãÜëïò ðïõ ëéáæüôáí óôï ìðáëêüíé... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac
PDF eBook
• Download & View PDF file

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books