Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

淮南子   By: (-122 BC)

Book cover

First Page:

淮南子 卷一 原道訓 卷二 俶真訓 卷三 天文訓 卷四 墜形訓 卷五 時則訓 卷六 覽冥訓 卷七 精神訓 卷八 本經訓 卷九 主術訓 卷十 繆稱訓 卷十一 齊俗訓 卷十二 道應訓 卷十三 氾論訓 卷十四 詮言訓 卷十五 兵略訓 卷十六 說山訓 卷十七 說林訓 卷十八 人間訓 卷十九 脩務訓 卷二十 泰族訓 卷二十一 要略

淮 南 子   卷 一 原 道 訓     夫 道 者 , 覆 天 載 地 , 廓 四 方 , 柝 八 極 , 高 不 可 際 ,深 不 可 測 , 包 裹 天 地 , 稟 授 無 形 。 原 流 泉 浡 , 沖 而 徐 盈; 混 混 滑 滑 , 濁 而 徐 清 。 故 植 之 而 塞 于 天 地 , 橫 之 而 彌于 四 海 , 施 之 無 窮 而 無 所 朝 夕 。 舒 之 幎 於 六 合 , 卷 之 不盈 於 一 握 。 約 而 能 張 , 幽 而 能 明 , 弱 而 能 強 , 柔 而 能 剛。 橫 四 維 而 含 陰 陽 , 紘 宇 宙 而 章 三 光 。 甚 淖 而 滒 , 甚 纖而 微 。 山 以 之 高 , 淵 以 之 深 , 獸 以 之 走 , 鳥 以 之 飛 , 日月 以 之 明 , 星 歷 以 之 行 , 麟 以 之 游 , 鳳 以 之 翔 。 泰 古 二皇 , 得 道 之 柄 , 立 於 中 央 , 神 與 化 游 , 以 撫 四 方 。 是 故能 天 運 地 滯 , 輪 轉 而 無 廢 , 水 流 而 不 止 , 與 萬 物 終 始 。風 興 雲 蒸 , 事 無 不 應 ; 雷 聲 雨 降 , 並 應 無 窮 。 鬼 出 電 入, 龍 興 鸞 集 ; 鈞 旋 轂 轉 , 周 而 復 匝 。 已 彫 已 琢 , 還 反 於樸 。 無 為 為 之 而 合 于 道 , 無 為 言 之而 通 乎 德 , 恬 愉 無 矜而 得 於 和 , 有 萬 不 同 而 便 於 性 , 神 託 於 秋 豪 之 末 , 而 大宇 宙 之 總 。 其 德 優 天 地 而 和 陰 陽 , 節 四 時 而 調 五 行 。 呴諭 覆 育 , 萬 物 群 生 , 潤 於 草 木 , 浸 於 金 石 ,禽 獸 碩 大 ,豪 毛 潤 澤 , 羽 翼 奮 也 , 角 觡 生 也 , 獸 胎 不 贕 , 鳥 卵 不 毈, 父 無 喪 子 之 憂 , 兄 無 哭 弟 之 哀 , 童 子 不 孤 , 婦 人 不 孀, 虹 蜺 不 出 , 賊 星 不 行 , 含 德 之 所 致 也 。 夫 太 上 之 道 , 生 萬 物 而 不 有 , 成 化 像 而 弗 宰 。 跂 行 喙 息 , 蠉 飛 蝡 動 ,待 而 後 生 , 莫 之 知 德 ; 待 之 後 死 , 莫 之 能 怨 。 得 以 利 者不 能 譽 , 用 而 敗 者 不 能 非 。 收 聚 畜 積 而 不 加 富 , 布 施 稟授 而 不 益 貧 。 旋 縣 而 不 可 究 , 纖 微 而 不 可 勤 。 累 之 而 不高 , 墮 之 而 不 下 , 益 之 而 不 眾 , 損 之 而 不 寡 , 斲 之 而 不薄 , 殺 之 而 不 殘 , 鑿 之 而 不 深 , 填 之 而 不 淺 。 忽 兮 怳 兮, 不 可 為 象 兮 ; 怳 兮 忽 兮 , 用 不 屈 兮 ; 幽 兮 冥 兮 , 應 無形 兮 ; 遂 兮 洞 兮 , 不 虛 動 兮 。 與 剛 柔 卷 舒 兮 , 與 陰 陽 俛仰 兮 。 昔 者 馮 夷 、 大 丙 之 御 也 , 乘 雲 車 , 入 雲 蜺 , 游 微霧 , 騖 怳 忽 , ● 遠 彌 高 以 極 往 , 經 霜 雪 而 無 跡 , 照 日 光而 無 景 , 扶 搖 抮 抱 羊 角 而 上 , 經 紀 山 川 , 蹈 騰 昆 侖 , 排閶 闔 , 淪 天 門 。 末 世 之 御 , 雖 有 輕 車 良 馬 , 勁 策 利 鍛 ,不 能 與 之 爭 先 。 是 故 大 丈 夫 恬 然 無 思 , 澹 然 無 慮 ; 以 天為 蓋 , 以 地 為 輿 ; 四 時 為 馬 , 陰 陽 為 御 ; 乘 雲 陵 霄 , 與造 化 者 俱 。 縱 志 舒 節 , 以 馳 大 區 。 可 以 步 而 步 , 可 以 驟而 驟 。 令 雨 師 灑 道 , 使 風 伯 埽 塵 。 電 以 為 鞭 策 , 雷 以 為車 輪 。 上 游 於 霄 雿 之 野 , 下 出 於 無 垠 之 門 。 劉 覽 偏 照 ,復 守 以 全 。 經 營 四 隅 , 還 反 於 樞 。... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books