Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo   By:

Book cover

Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo by G.D. Roke is a timeless classic that tells the tragic love story of two young lovers from feuding families. The author skillfully weaves together themes of love, hatred, and fate to create a compelling narrative that keeps readers engrossed until the very end.

One of the standout aspects of the book is the richly drawn characters of Julieta and Romeo. Their love is passionate and all-consuming, challenging the boundaries set by their families and society. Despite the obstacles they face, their love remains pure and unwavering, making their ultimate demise all the more heartbreaking.

Roke's writing is poetic and emotive, capturing the intensity of the young lovers' emotions and the volatile nature of their families' feud. The language is lyrical and evocative, drawing readers into the world of Verona and the tumultuous love story at its center.

Overall, Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo is a powerful and poignant tale of love and tragedy that resonates with readers of all ages. It is a must-read for anyone who appreciates timeless love stories and the enduring power of Shakespearean drama.

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g. Mistakes in the original published work has been retained in this edition.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit. Hinayaang manatili sa edisyong ito ang mga pagakakamali sa orihinal na pagkakalimbag.]

ANG SINTANG DALISAY

NI

JULIETA AT ROMEO

Tulà sa uicang tagalog

NI

G.D. Roke.

Unang pagcalimbag

MAYNILA

Imp. Tagala. 1901

SA CADALAGAHAN

AT

CABAGUNTAUHANG

TUBO SA SANGCAPULUAN

Dinala[1] n~g palad na di cayat asam sa natitiualag na Bayanbayanan, dacong Habagatan n~g Sangcapuluan, at sa di calipi[2] punong pamumuhay,

Ito'y natatayo sa paa n~g bundoc, capoua tatlong panig sa taric ay cubcob at ang sa harapan caragata't tunog n~g laguing daluyong pag uauari'y handog.

Masigla cong isip na casalucuyang nagcusang cumilos sa cau uculan lungcot at iba pa hindi gunam gunam sa dahilang nasa na maguing panglibang.

Ang anyong mapanglao iiral pag guiit n~g oras na dapat ipantuyong pauis at n~gayong padilim ang gabi'y caparis, ang lupang libin~gang hangahan n~g isip.

Lansaguin ang gayong magmoog ang agap sa tauong maualay ¡n~g panaho'y atas! sa capilas puso't bun~gang m~ga lunas n~g ibang pagluha ¡ito ang mabigat!

Ang pagayong panglao catan cayang pait sa pusong uari rin n~g asauang ibig, at n~g m~ga dugong mahal ang umaquit na aco'y mag alio tumula n~g auit... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books