Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Bland ödebygder och skär Berättelser från Finland   By: (1846-1930)

Book cover

"Bland ödebygder och skär" is a collection of short stories that offer a glimpse into the unique and often harsh landscapes of Finland. Daniel Sten's writing captures the stark beauty and complexity of this country, painting a vivid picture of its people and their way of life.

Each story in the collection is rich with detail and emotion, drawing the reader into the lives of the characters as they navigate the challenges of their environment. Sten's prose is lyrical and evocative, creating a sense of place that is both haunting and beautiful.

One of the standout features of the book is Sten's ability to weave together themes of nature, identity, and the passage of time in a way that feels organic and authentic. The stories are filled with moments of quiet reflection and introspection, offering a deeper understanding of the characters and their motivations.

Overall, "Bland ödebygder och skär" is a captivating and thought-provoking read that transports the reader to a world that is both familiar and foreign. Daniel Sten's writing is both insightful and poignant, making this collection a must-read for anyone interested in the landscapes and people of Finland.

First Page:

BLAND ÖDEBYGDER OCH SKÄR.

BERÄTTELSER FRÅN FINLAND

Af

Daniel Sten [Ina Lange].

Först publicerad av Albert Bonniers förlag 1884.

Hårda sinnen.

1.

Gamle Erkko uppe på Salmi gård kallades vanligen, eftersom han var den äldste husbonden i hela socknen, »Salmen Ukko». Åttiofyra vintrar hade snöat in hans egor, dem han redan i vaggan ärft af fadern, och den åttiofemte sommarens varma augustisol höll just på att röd och strålande gå ned öfver hans åkrars gula, böljande sträckor. Det var en vacker syn att från gårdens trappa se ned åt fälten. Stora skylar reste sig längs hela gärdesgården, och midt på åkern såg man, huru en skara män i hvita skjortärmar, höga stöflar och snäfva byxor skar rågen allt hvad de förmådde, medan qvinnorna i sina röda och brokiga drägter bundo ihop kärfvarne.

Den gamle stod med pipan i munnen och blickade dit ned. Fem söner, af hvilka fyra med hustrur och barn, sträfvade der borta i sitt anletes svett med skördearbetet och biträddes af gårdens trenne drängar och pigor. Det gick flinkt undan, men rynkorna i Salmen Ukkos panna blefvo ej jemnare. Hans bruna, fårade ansigtes skarpa drag fingo ej ett vänligare uttryck, fastän solen lyste derpå med sina rödaste strålar, och hans tunna läppar hopknepos än fastare, då han observerade, att qvällen led och ännu en tredjedel af åkern stod oskuren... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books