Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Bulalakaw ng Pag-asa   By:

Book cover

Bulalakaw ng Pag-asa by Ismael Alberto Amado is a captivating and heartwarming story about hope, resilience, and the power of dreams. The author weaves a beautiful narrative that follows the journey of a young girl named Maria, who embarks on a quest to find the mythical "bulalakaw" in order to save her village from despair.

Through Maria's adventures, readers are taken on a magical and enchanting ride filled with colorful characters, vivid imagery, and important life lessons. The themes of friendship, courage, and determination are expertly explored, making this book not only an entertaining read but also a meaningful one.

Amado's writing is lyrical and evocative, drawing readers into the world of Maria and her quest with ease. The pacing of the story is well-executed, keeping the reader engaged from start to finish. The book also serves as a poignant reminder of the importance of holding onto hope, even in the face of adversity.

Overall, Bulalakaw ng Pag-asa is a delightful and impactful read that will resonate with readers of all ages. It is a story that inspires, uplifts, and reminds us of the limitless potential of the human spirit. I highly recommend this book to anyone looking for a touching and uplifting tale that will stay with them long after they turn the final page.

First Page:

ISMAEL A. AMADO

BULALAKAW ÑG PAG ASA

Mga Pañgunang Talata

Ni

Iñigo Ed. Regalado

Bulalakaw ng Pág Asa

Sinulat ni Ismael A. Amado

noong mga unang araw ng kanyang pagkabinata nang ang kanyang gulang ay lalabing walong taón lamang.

Mga Paunang Talata ni Iñigo Ed. Regalado

MGA PAUNANG TALATA

Giliw na Mangbabasa:

Kung sa pagtunghay mo ng mga akdang paris nitó ay wala kang ibáng nais kungdi libañgín ang iyóng kalulwa sa mga pangyayaring tinatawid ng dalawáng pusong nag iibigan; dalhin ang panimdim sa silíd na pinaglalaguyuan ng mga kalulwang pinagtali ng pag ibig; mabatíd ang mga hiwaga ng pagmamahalan ng magkasi na karaniwang ibinubuhay ng ating mga mañgañgatha; kung iyán lamang ang iyong hañgád, ay huwag ka nang magpatuloy ng pagbuklat sa mga dahon ng kathang itó, pagka't pananaktan ka lamang ng ulo at maaaksayahan ng panahón: ang aklat na itó'y hindi makatutugon sa iyóng pita. Itó'y bulaklak na waláng bañgó, ñguni't bulaklak. Itó'y parang lañgit na walang buwan ni tala, ni mga bítuing nakaaaliw sa naninimdim na puso; ñguni't may araw na nakapapaso't nakasusunog sa maninipis na balát... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books