Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

CAHANGA HANGANG BUHAY ni Santa Margarita de Cortona NA TAGA TOSCANA SA NAYONG DIOCESIS

=Cahangahangang Buhay=

Ni Santa Margarita de Cortona na taga Toscana sa nayon ng Diocesis at limang Virgenes, at apat na puong Soldados na pauang mga mártires at ibang nadamay.

Hinango sa Año Cristiano at sa Librong

HISTORIA SAGRADA

Na tinula n~g isang mauilihin na si

=Cleto R. Ignacio=

Concepcion, Malabon, Rizal.

SIPI SA TUNAY NA LIBRO

1916

LIMBAGAN AT MGA AKLATAN ni P. Sayo Balo ni Soriano

Rosario 225, Plaza del Conde 1008, Binundok at Azcárraga 552, Tundo

Maynila. K. P.

=SAMO SA BABASA=

Icaw na may nasang mag aliw sa buhay cung pinipilantic niyong calungcutan, munting abala mo,i, guguling igamlay sa handog cong cayang hamac na aliuan.

Sa iyong pagbasa,i, cundi macalasap nang minimithi mong lasang sadyang sarap, pasubalian mong isundo ang hanap upang ding palaring pita mo,i, matuclas.

Bagaman at mura cung sa biglang tin~gin hilaw at mapacla cung pag uauariin, n~guni,t, cung totoong pacananamnamin ang tamis nang lasa,i, malalan~gap mo rin.

Dito sa mapalad na cay Margarita na naguing hantun~gan samâ niyong una, n~guni,t, n~g lumaon siya nama,i, isa na naguing uliran sa gauang maganda.

At ang limang Vírgen na man~ga Mártires at apat na puong soldadong nagtiis, n~g madlang pahirap at m~ga pasakit hangang sa ang tan~gang hinin~ga,i, napatid.

Pagca,t, ang binyagan na cay Cristong lingcod ikinatutuang buhay ay matapos, huag ang maturang maualay sa Dios tayo doo,i, dapat na umalinsunod.

Huag mo rin sana namang pagsauaan ang alay cong dahop na pinaglamayan, may bahagya ca ring mapapakinabang di lamang ibayong tubo sa puhunan.

Cung may tulang di mo mahulo n~g lining guipit ó masucal cung sa lalacarin, ang iyang pagbasa,i, pagcasiyasatin ang tunay na landas ay matutuclas din.

=Puno nang Salita=

Capitulo 1.°

Taóng isang libo at dalauang daan saca limang pu pa yaong calabisan, si Margarita n~ga ay siyang pag silang sa bayang Labiano, niyong catauhan.

Sa Nayong Diocesis sa Chiusi ang tauag sa Toscana yaong unang pagcatanyag, ang Amá at Iná,i, mabuting tumupad nang pagca cristianong canilang tinangap.

At may puring tauo na magpapaupa yaong guinagauang hanap buhay nila, silang nagtuturo sa cay Margarita niyong bagay bagay na gauang maganda.

Na ayon sa man~ga cabanalang paua at natututo pa lamang nang bahagya, yaong Anác nila nang pag sasalita iminumulat na ay cagalin~gan n~ga.

Tanang malumanay na pananalan~gin niyong may calin~gang Ináng nag aángkin, sa cay Margaritang puso ay natanim caylan may di na mangyaring limutin.

At dinadasal niya nang cataiman caacbay ang puspos na cadakilaan, hagang huling taón niyang paglalabay sa cahapishapis at hamac nabayan.

N~guni at sa gayong casamaang palad ang may pitong taón bilang nang maganap, si Margarita ay naulilang cagyat sa mapag palayaw na Ináng masicap.

Ang magandang gaua na naguing ca acbay sa caniyang puso ay bigláng naualay, at ang pagcauili niyong pag sasanay sa dating ugaling man~ga cabanalan.

Sa mauari niyong abang culang palad yaong pagmamahal nang Ináng lumipas, at ang casamaang hindi malalan~gap palagay nang aling di carapat dapat.

Na naguing asauang cauli nang Amá lihis na pasunod nang di na mabata, laguing pinupucaw yaong ala ala niyong pagmamahal nang naualang Iná.

Caya n~ga sa ibang bahay ay hinanap yaong pagmamahal na ibig malasap, cusang napadala sa maling hicayat nang catuaan, tubo ay dusang masaclap.

At hinarap niya yaong pamumuhay n~g isang lagalag at masamang asal, pagca palibhasa,i, nahihiyasan ang caniyang isip n~g catalinuhan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books