Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona   By:

Book cover

Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio is a well-researched and engaging biography that offers a comprehensive look into the life of an extraordinary woman. The author successfully captures the essence of Santa Margarita de Cortona's inspirational journey from a young and naive girl to a revered saint.

Ignacio's writing is clear and concise, making it easy for readers to follow Santa Margarita's life story. The book is filled with fascinating anecdotes, historical details, and religious insights that help paint a vivid picture of the challenges and triumphs that shaped her life.

One of the standout features of the book is the author's ability to bring Santa Margarita's character to life. Readers will find themselves rooting for her, empathizing with her struggles, and celebrating her victories. Ignacio's portrayal of Santa Margarita as a woman of unwavering faith and resilience is both moving and inspiring.

Overall, Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona is a compelling read that sheds light on the life of a remarkable individual. Whether you are a history buff, a religious scholar, or simply a fan of inspiring stories, this book is sure to captivate you from beginning to end.

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

CAHANGA HANGANG BUHAY ni Santa Margarita de Cortona NA TAGA TOSCANA SA NAYONG DIOCESIS

=Cahangahangang Buhay=

Ni Santa Margarita de Cortona na taga Toscana sa nayon ng Diocesis at limang Virgenes, at apat na puong Soldados na pauang mga mártires at ibang nadamay.

Hinango sa Año Cristiano at sa Librong

HISTORIA SAGRADA

Na tinula n~g isang mauilihin na si

=Cleto R. Ignacio=

Concepcion, Malabon, Rizal.

SIPI SA TUNAY NA LIBRO

1916

LIMBAGAN AT MGA AKLATAN ni P. Sayo Balo ni Soriano

Rosario 225, Plaza del Conde 1008, Binundok at Azcárraga 552, Tundo

Maynila. K. P.

=SAMO SA BABASA=

Icaw na may nasang mag aliw sa buhay cung pinipilantic niyong calungcutan, munting abala mo,i, guguling igamlay sa handog cong cayang hamac na aliuan.

Sa iyong pagbasa,i, cundi macalasap nang minimithi mong lasang sadyang sarap, pasubalian mong isundo ang hanap upang ding palaring pita mo,i, matuclas.

Bagaman at mura cung sa biglang tin~gin hilaw at mapacla cung pag uauariin, n~guni,t, cung totoong pacananamnamin ang tamis nang lasa,i, malalan~gap mo rin... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books