Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Coinneach Odhar Am Fiosaiche   By:

Book cover

Coinneach Odhar Am Fiosaiche by D. B. Blair is a gripping and thought-provoking novel that delves into the world of Scottish folklore and mysticism. The author does a fantastic job of weaving together a tale that is both engaging and educational, drawing the reader into the rich history and legends of the Scottish Highlands.

The characters in the book are complex and well-developed, with Coinneach Odhar himself standing out as a particularly intriguing protagonist. His struggles with his own identity and his abilities as a fiosaiche (a seer) add depth to the story and make him a relatable and sympathetic character.

Blair's writing style is descriptive and evocative, painting a vivid picture of the rugged Scottish landscape and the mystical elements that permeate the story. The pacing is steady, with plenty of twists and turns to keep the reader guessing until the very end.

Overall, Coinneach Odhar Am Fiosaiche is a compelling and immersive read that will appeal to fans of historical fiction, folklore, and fantasy. Blair has crafted a captivating story that is sure to leave a lasting impression on anyone who picks up this book.

First Page:

Coinneach Odhar,

AM FIOSAICHE

Leis an Urr. D. B. Blair, D. D. nach maireann.

SYDNEY, C. B.: "MAC TALLA" OFFICE 1900

[Ath Sgrìobhadh an leabhar seo do leabhar d le Lee Ramsay anns an Chèitean '09. 'S docha gu bhiel na loidnichean beagan diofraichte, ach tha àireamh na duilleagan ceart gu leòr. 'S ann anns na braicaidean no air am mullach a' duilleige a tha iad.]

ROIMH RADH

Cha 'n eil ach duin' ainneamh am measg nan Gàidheal nach cuala bheag no mhór mu Choinneach Odhar, ach tha ùine cho fada o'n bha e ann mu dha cheud gu leth bliadhna 's gu bheil eachdraidh a bheatha agus na fiosachdan a rinn e a dol ann an tomhas mor á cuimhne. Chuir an sàr Ghàidheal, Alasdair Mac Coinnich, a mach leabhar beag Beurla mu thimchioll an fhiosaiche ainmeil so anns a bhliadhna 1877, leabhar a fhuair deagh ainm aig an àm, agus a bha air a chur an clò uair no dha an deigh sin. Tha an eachdraidh ghorid a th' anns an leabhran so o pheann an Urr. D. B. Blair, D.D., nach maireann, aon de na sgoilearan Gàilig a b' fhearr a bha riamh anns an dùthaich so. Bha i air a clo bhualadh anns a MHAC TALLA 'sa bhliadhna 1893, 'nuair a bha 'm paipear sin air ùr thòiseachadh. Thatar ga 'cur a mach anns a chruth so an dràsda an dòchas gu 'n taitinn i ris na Gàidheil aig am bheil gràdh do chainnt agus do eachdraidh an sinnsear; agus ma nochdas iad an tlachd de 'n oidheirp le bhi ceannach an leabhrain, gabhar misneach gu leabhraichean Gàilig eile a chur a mach o àm gu àm... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac
PDF eBook
• Download & View PDF file

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books