Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Cvičení maličkých ve svatém náboženství křesťansko-katolickém   By: (1825-1891)

Book cover

Cvičení maličkých ve svatém náboženství křesťansko-katolickém by Peregrin Obdržálek is a comprehensive guide for young children to learn about the Christian Catholic faith. The book covers a wide range of topics such as prayers, sacraments, saints, and the importance of living a virtuous life.

Obdržálek does an excellent job of explaining complex religious concepts in a way that is easy for children to understand. The language used is simple and straightforward, making it accessible for young readers. The colorful illustrations throughout the book also help to engage children and bring the teachings to life.

One of the strengths of this book is its focus on practical exercises that children can do to deepen their understanding of the faith. From learning how to say the Our Father prayer to creating a prayer corner in their room, the activities included in the book help children to actively participate in their religious education.

Overall, Cvičení maličkých ve svatém náboženství křesťansko-katolickém is a valuable resource for parents and educators looking to introduce young children to the Catholic faith. It provides a solid foundation for children to build upon as they grow in their spiritual journey.

First Page:

(Zaèátek knihy) (3. str.)

Cvièení malièkých

ve svatém nábo¾enství

køes»ansko katolickém

ponejvíce v prostonárodním rýmování

podává

PEREGRIN OBDR®ÁLEK, èestný konsistorní rada, faráø v Bøestì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tøetí opravené a rozmno¾ené vydání. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V BRNÌ 1890. ~~~~~~ Tiskem knihtiskárny benediktinù v Brnì. Nákladem vlastním.

(4. str.)

S povolením nejdùstojnìj¹í biskupské konsistoøe brnìnské ddto 15. února 1883 èís. 559 vydáno a biskupskou ordinariatní kurrendou ddto 25. øíjna 1883 èís. 3636/II odporuèeno.

V¹ecka práva se vyhra¾ují.

(dal¹í strany)

I. O stvoøení.

Co zde bylo, ne¾ byl svìt stvoøen?

Napøed nebylo tu nièeho Kromì Pána Boha samého.

Kdo stvoøil nebe i zemi?

Pán Bùh stvoøil nebe, zemi S ostatními tvory v¹emi. I naplnil krásné nebe Andìlíèky kolem sebe. K tomu v¹emu nebylo mu tøeba Ani písku, kamení neb døeva; Nemìl sekery a kladiva Ani nìjakého staviva. Jak se mu co zalíbilo. Pán Bùh øek', a ji¾ to bylo... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books