Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dakilang Asal   By: (1867-1915)

Book cover

"Dakilang Asal" by Aurelio Tolentino is a thought-provoking and powerful piece of literature that delves into the complexities of societal norms and values. The story follows the protagonist as he navigates through various moral dilemmas and struggles against the conformity of his society. Tolentino's writing is both insightful and introspective, shedding light on the importance of integrity and standing up for what is right, even in the face of adversity. The characters are well-developed and relatable, making it easy for readers to connect with their struggles and triumphs. Overall, "Dakilang Asal" is a must-read for anyone interested in exploring themes of morality, societal expectations, and individuality. This book truly challenges readers to reflect on their own beliefs and actions, making it a valuable addition to any bookshelf.

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

DAKILANG ASAL

TINULA NI

Aurelio Tolentino

MAYNILA

Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz 1907

DAKILANG ASAL[1]

I

PAUNAWA

O kabinataang bagong sumisibol, itong abang lagda sa iyo'y patunkol. Pakatandaan mo itong m~ga hatol na dan~gal at buhay n~g lahat n~g dunong.

Ang pagpipitaga't pakikipagkapua ay siyang sagisag n~g pagka dakila; kapág sa sinuman ito ay nawala, iyan ay di dapat, humarap sa madla.

Di sukat ang ganda, di sukat ang yaman, di sukat ang dunong at lahat n~g inam; kapag ang sagisag na aking tinuran ay siyang nawala, ang lahat ay kulang.

Ang pagkamabaít, ang pagka mahinhin, ang pagka matapat at anyong butihin ay siyang palamuting sa tuina'y dadalhin, ang iyong ugali upang magluningning.

Sapul pa n~g ikaw ay batang maliit may tungkulin ka n~g lubhang mahihigpit, gaya n~g huag bigyan n~g munting ligalig ang kawawang inang sa iyo'y ninibig.

Ikaw ay lumaki at lumaki naman ang iyong tungkuling akin n~g tinuran: n~g una'y ang iyong mundo ay kandun~gan n~g inang malugod, n~gayon ay ang bayan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books