Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De omwenteling van 1830   By: (1812-1883)

Book cover

De omwenteling van 1830 is a captivating historical novel by Hendrik Conscience that explores the events surrounding the Belgian Revolution of 1830. The author skillfully weaves together elements of romance, political intrigue, and action to create a thrilling narrative that keeps readers engaged from start to finish.

Set against the backdrop of a turbulent period in Belgian history, the novel follows the lives of a diverse cast of characters who find themselves caught up in the swirling currents of revolution. From the fiery young revolutionaries to the conflicted aristocrats grappling with their loyalties, Conscience deftly captures the complexities of human nature in times of upheaval.

What sets this novel apart is Conscience's vivid and immersive writing style, which brings the historical setting to life with rich detail and evocative imagery. The author’s meticulous research is evident in his depiction of the era, from the lavish ballrooms of the elite to the crowded streets where battles are fought.

Overall, De omwenteling van 1830 is a well-crafted and engaging novel that offers an insightful and entertaining glimpse into a pivotal moment in Belgian history. Fans of historical fiction and those interested in the Belgian Revolution will find this book to be a compelling and rewarding read.

First Page:

DE

OMWENTELING VAN 1830

DOOR

HENDRIK CONSCIENCE

[Illustration]

DE

OMWENTELING VAN 1830

UITTREKSEL uit de REVUE CONTEMPORAINE, aflevering van Januari 1851[1]

Petrus Conscience, vader van onzen schrijver, was Franschman en geboren te Besançon. Door het lot tot den krijgsdienst geroepen, werd hij soldaat in de marine van Napoleon, en geraakte tot den graad van opperstuurman (chef de timonerie) aan boord van het oorlogschip la Ville de Bordeaux . Driemaal krijgsgevangen genomen, doorstond hij eene lange en wreede opsluiting in de Engelsche pontons te Normancross. Eindelijk door uitwisseling vrij geworden, kwam hij zich te Antwerpen vestigen, waar hij het ambt van onderhavenmeester op de groote oorlogstimmerwerf bekwam. Hij trouwde niet lang daarna met eene Vlaamsche vrouw, en uit dit huwelijk werd, den 3^{den} December 1812, Hendrik Conscience geboren.

Het kind was uiterst zwak en ziekelijk: men geloofde, dat het niet zou leven. Een Fransche geneesheer, met name Tartare, voorzeide, dat het zou kwijnen tot zijne zeven jaar; maar dat het zou gered zijn, indien het dezen ouderdom overleefde. Twee jaren later werd Petrus Conscience een tweede zoon geboren, zoo groot en sterk als de eerste zwak en lijdend was.

Op dit tijdstip bezweek de groote Napoleon onder de vereenigde macht der bondgenooten; en de onderhavenmeester verloor zijn ambt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books