Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Die prosa van die twede Afrikaanse beweging   By: (1891-1970)

Book cover

In "Die prosa van die twede Afrikaanse beweging," P. C. Schoonees provides a comprehensive overview of the prose written during the Second Afrikaans Movement in South Africa. The book delves into the themes, styles, and main contributors of this literary period, shedding light on the evolution of Afrikaans literature.

Schoonees' writing is engaging and informative, making the complex subject matter accessible to readers with varying levels of familiarity with Afrikaans literature. His analysis is thorough and insightful, offering valuable perspectives on the cultural and social context in which these works were produced.

Overall, "Die prosa van die twede Afrikaanse beweging" is a valuable resource for anyone interested in understanding the development of Afrikaans prose during this important period in South African literary history. Schoonees' expertise and careful research shine through in this well-written and informative book.

First Page:

DIE PROSA VAN DIE TWEDE AFRIKAANSE BEWEGING.

AKADEMIES PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS DR. P. ZEEMAN, HOOGLERAAR IN DE FAKULTEIT DER WIS EN NATUURKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP VRIJDAG 17 NOVEMBER 1922, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR

DOOR

PIETER CORNELIS SCHOONEES, GEBOREN TE UNIONDALE, ZUID AFRIKA.

AMSTERDAM Drukkerij en Uitgeverij J.H. DE BUSSY. MCMXXII

Aan my vrou en kinders .

VOORWOORD .

Wanneer ek van die laaste skof op die akademiese pad terugblik, dan is dit my 'n aangename plig om die Here Hooglerare van die Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte te bedank vir die onderwys wat ek gedurende enige jare kon ontvang. Besonderlik wil ek U, hooggeleerde PRINSEN, my geagte promotor bedank vir u voortreflike leiding, waaraan my dissertasie veel te danke het .

Ook aan U, hooggeleerde BOER, BRUGMANS en STOETT wens ek my opregte dank uit te spreek vir die inleiding in die hoƫre taal en historiese wetenskap. Die welwillende belangstelling wat U steeds in my studie getoon het, sal altoos vir my 'n aangename herinnering wees. Aan U, hooggeleerde SIX, SWAEN en SCHOLTE betuig ek ook my erkentelikheid ... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books