Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Elämän hawainnoita X: Pöyhkeä isäntä; Kauppias=mummo; Matkustaja   By: (1827-1913)

Book cover

Pietari Päivärinta's novel is a whimsical and engaging exploration of life's observations and experiences. Through three distinct characters - a haughty host, a savvy grandmother-turned-merchant, and a curious traveler - the author delves into themes of identity, relationships, and self-discovery.

The storytelling is rich and vivid, with each character's voice shining through as they navigate their own unique paths in life. The dynamic interplay between the characters adds depth and complexity to the overall narrative, keeping readers captivated and intrigued until the very end.

Päivärinta's prose is both thoughtful and introspective, offering insights and reflections that resonate with readers on a personal level. The narrative flows seamlessly, weaving together the characters' individual stories in a way that feels organic and natural.

Overall, Elämän hawainnoita X: Pöyhkeä isäntä; Kauppias=mummo; Matkustaja is a compelling and thought-provoking read that will leave readers pondering life's big questions long after they've turned the final page. Päivärinta's storytelling prowess and keen understanding of human nature make this novel a must-read for anyone seeking a deeper understanding of the complexities of the human experience.

First Page:

ELÄMÄN HAWAINNOITA X: Pöyhkeä isäntä; Kauppias=mummo; Matkustaja

Kirj.

P. Päivärinta

WSOY, Porvoo, 1899.

PÖYHKEÄ ISÄNTÄ.

Niin, hän oli wankan talon ainoa poika. Hänen wanhempansa oliwat noita säästäwäisiä, työteliäitä ja osaansa tyytywäisiä, rehellisiä ihmisiä, joita ei ollut turmellut mikään ulkoa päin tunkeentunut paha. Kunnioitettuna paikkakuntansa järkewimpinä, esikuwallisina ihmisinä, waikuttiwat he hiljaisuudessa kansalaistensa kesken, auttaen aineellisilla waroillansa hätääntyneitä ja jakaen hywiä neuwoja hakewille, niin paljon kuin heidän woimansa kummassakin kohdassa riittiwät. Tämmöisen elämäntawan wallitessa kohosiwat he paikkakunnan warakkaimmiksi ihmisiksi ja eihän se kumma ollutkaan, että niin käwikin, sillä "rehellisyys maan perii". Ankaran Jumalan pelon ohessa käyttiwät he itsensä alhaisesti, eiwätkä häwenneet kaikissa tilaisuuksissa ja paremmissakin paikoissa pitää kotitekoista waatetta. Tämän tähden ei heitä kuitenkaan kukaan halweksinut, eikä heitä mistään pukunsa wuoksi poisajettu; päinwastoin kunnioitti moni ylhäinenkin heitä juuri yksinkertaisuutensa ja hurskaan mielenlaatunsa tähden, sillä kaikki käsittiwät, että siinä on juuri Suomen kansan elämän ehto ja perustus.

Wankka talo oli heillä, Kämälä nimeltänsä... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books