Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Gloriant   By: (1889-1954)

Book cover

Gloriant is a captivating read that transports readers to a vividly imagined world filled with magic, intrigue, and danger. The story follows the journey of the main character as he embarks on a quest to uncover the truth about his past and unlock his hidden potential.

Spitz does an excellent job of creating a richly detailed setting that feels both familiar and fantastical. The characters are well-developed and relatable, each with their own motivations and desires that drive the narrative forward. The plot is fast-paced and filled with unexpected twists and turns, keeping readers on the edge of their seats until the very end.

One of the standout features of Gloriant is the author's mastery of world-building. From the sprawling landscapes to the intricate political intrigues, every aspect of the story feels meticulously crafted and thought out. This attention to detail helps to immerse readers in the story and make the world of Gloriant feel fully realized and alive.

Overall, Gloriant is a thrilling and engaging read that will appeal to fans of fantasy and adventure. With its well-developed characters, intricate plot, and vivid world-building, it is sure to keep readers hooked from start to finish.

First Page:

EEN ABEL SPEL ENDE EEN EDEL DINC VAN DEN HERTOGHE VAN BRUYSWIJC, HOE HI WERT MINNENDE DES ROEDELIOENS DOCHTER VAN ABELANT

(GLORIANT)

MET INLEIDING EN AANTEEKENINGEN

VAN R.J. SPITZ

LEERAAR H.B.S. TE APELDOORN

GEDRUKT TER DRUKKERIJ VAN DE FIRMA F.E. MACDONALD TE NIJMEGEN

ZONNEBLOEM BOEKJES N┬░. 23

N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ "DE ZONNEBLOEM" APELDOORN

TER INLEIDING.

Het "Abel spel ende een edel dinc van den hertoghe van Bruyswyc, hoe hi wert minnende des Roedelioens dochter van Abelant", in de wandeling naar den hoofdpersoon "Gloriant" geheeten, moet gerekend worden tot de serie van voortbrengselen van onze Middeleeuwsche dramatische letterkunde, waartoe ook de in deze reeks uitgegeven "Esmoreit" en "Lanseloet van Denemerken" behooren. Voor litterair historische bijzonderheden omtrent deze serie Middeleeuwsche drama's, voor zoover ze in een weder niet wetenschappelijk bedoelde uitgave op hun plaats zijn, moge verwezen worden naar de inleidingen van genoemde stukken, mede van de hand van den schrijver dezer regelen.

Hier zij nog slechts opgemerkt dat de in deze dingen ook slechts een weinig geori├źnteerde lezer weder aanstonds merken zal, hoe dicht de avonturenvolle stof van zulk een abel spel zich aansluit bij die der ridderromans.

Wie van den oorsprong van het gegeven van ons drama meer wil weten, verwijs ik naar de inleiding van: Mr... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books