Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het Vatikaan De Aarde en haar Volken, 1873   By:

Book cover

Het Vatikaan De Aarde en haar Volken, 1873 is a fascinating and thorough exploration of various cultures and civilizations from around the world. The anonymous author provides detailed descriptions of different countries, their customs, religions, and social structures, offering a comprehensive overview of the diverse ways in which people live and interact.

The book is rich in historical and geographical information, making it an invaluable resource for anyone interested in learning more about the world's many societies. The writing is engaging and accessible, making it easy for readers to immerse themselves in the text and absorb the wealth of knowledge presented.

One of the most impressive aspects of the book is its breadth and depth of coverage. The author leaves no stone unturned, delving into the intricacies of each culture with a keen eye for detail. From Europe to Asia, Africa to the Americas, no corner of the globe is left unexplored in this comprehensive and illuminating work.

Overall, Het Vatikaan De Aarde en haar Volken, 1873 is a must-read for anyone with a thirst for knowledge about the world we live in. It is an engaging and informative read that will leave readers with a greater appreciation for the rich tapestry of cultures that make up our global society.

First Page:

Het Vatikaan.

I.

Reeds meermalen noodigde ik u uit, mij te vergezellen op mijne wandelingen door Rome, de onvergetelijke, de onvergelijkelijke stad. Wij doolden te zamen langs hare straten en pleinen, door hare ruïnen en monumenten; wij bezochten hare kerken, kloosters en paleizen; wij trachtten ons uit den overstelpenden rijkdom van beelden en herinneringen, die zich hier bij elken voetstap verdringen, althans de belangrijkste en treffendste voor den geest te roepen. Eene geschiedenis van vijf en twintig eeuwen, eene geschiedenis als geene andere stad ter wereld kan aanwijzen, ontrolt zich hier, in nog leesbaar schrift, voor uwen blik: de oude wereld, in haar hoogsten glans en verblindende heerlijkheid, in haar verval en ondergang ook; en daarnevens volgt ge, met eerbiedige aandoening, met kinderlijke ontroering, in haar wasdom, haar ontwikkeling, haar strijd, haar zegepraal, die christelijke kerk, waarvan Rome, bijkans sinds den aanvang, de hoofdstad, de metropolis, het aardsche middelpunt was, en die, als wereldmacht, zonder en buiten Rome kwalijk denkbaar is.

In het ons gestelde bestek was het niet mogelijk, u alles te laten zien, deze geheel eenige wereld, welke Rome heet, u in al hare volheid, in haar veelvoudigen rijkdom te openbaren. Geen volledige schilderij gaven of beloofden wij u: slechts enkele schetsen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books