Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan   By:

Book cover

Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan by Patricio Mariano is a riveting historical novel that delves into the complexities of leadership, rebellion, and loyalty during the Philippine Revolution against Spanish colonial rule. The protagonist, Juan Masili, is a charismatic and enigmatic leader of a band of insurgents known as the tulisan. As the story unfolds, Masili's motivations and actions are constantly scrutinized by those around him, creating a sense of tension and intrigue throughout the narrative.

Mariano's writing is both evocative and thought-provoking, drawing readers into the turbulent world of 19th-century Philippines. The novel expertly weaves together themes of power, sacrifice, and the struggle for freedom, painting a vivid portrait of a society on the brink of profound change.

Overall, Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan is a compelling read that sheds light on a lesser-known chapter of Philippine history. Mariano's meticulous research and engaging storytelling make this book a must-read for anyone interested in historical fiction or the rich tapestry of Filipino culture.

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.] [Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=PAT. MARIANO.

JUAN MASILI=

Ó

=Ang pinuno n~g tulisán=

MAYNILA

LIBRERÍA. LUZÓNICA Carriedo núm. 101. Sta. Cruz.

=1906.=

JUAN MASILI

Ó

ANG PINUNO N~G TULISAN

Ang bayan n~g S. José at kanyáng m~ga nayon n~g lalawigang Morong ay balot katahimikan at ang kadiliman ay naghahari sa m~ga lansan~gan, kaparan~gan at m~ga bulu bundukin.

Waláng gumagambalà sa piping kapanglawan n~g gabing nangyari ang simulá n~g kasaysayang itó, liban sa tilaukan n~g m~ga manok na nagsasabing ang sandalíng iyon ay hating gabi.

Walang anó anó, sa gitnâ n~g katahimikan ay nadin~gig ang yabag n~g isang kabayo sa may hulo n~g nayong Masantol na nalalayo sa bayan n~g may m~ga limang libong dipá.

Ang takbong matulin n~g kabayo'y humina n~g nalalapit na sa nayon, at n~g natatanaw na ang unang bahay ay huminto at ang nakasakay ay lumunsad.

Kung pagmamalasing mabuti ang anyo n~g naglalakbay na iyon sa hating gabi ay makikita, na, siya'y isang binatang lumabás pumasok sa dalawang pu't dalawang taon; ang kanyang pagmumukhang nasan~gag sa init n~g araw ay nagpapahayag n~g isang kalamigang loob na may halong katalaghayang makaaakit sa sino mang makakaharáp; datapwa't ang kaniyang magandang tindig, ang anyo niyang banayad at ang kaliwanagan n~g kaniyang noo na wari'y nagsasabing hindi naugali sa pagyuko, ay nalalaban mandin sa kanyang kagayakan na binubuo n~g isang mambisa at pantalong kulay abó, salakót na may palamuting gintô at pilak, botas de montar, espuelas na pilak, isang balaraw , dalawang revolver sa magkabilang baywang at isang rifle ... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books