Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Kunstenaarsleven te Parijs Roman uit het Bohème-leven   By: (1822-1861)

Kunstenaarsleven te Parijs Roman uit het Bohème-leven by Henri Murger

Kunstenaarsleven te Parijs is a captivating and thought-provoking novel that delves into the Bohemian life in 19th century Paris. Written by Henri Murger, the novel follows a group of struggling artists as they navigate the challenges of pursuing their passions in a society that often values convention over creativity.

The characters in Kunstenaarsleven te Parijs are richly drawn and complex, each grappling with their own desires, ambitions, and insecurities. Murger's vivid descriptions of Parisian life and the artistic community provide a fascinating glimpse into a world of artistic experimentation and rebellion.

Through the trials and triumphs of the characters, Kunstenaarsleven te Parijs explores timeless themes of art, love, friendship, and the pursuit of happiness. Murger's poignant prose and keen insights into human nature make this novel a compelling and unforgettable read.

Overall, Kunstenaarsleven te Parijs is a beautifully crafted novel that offers a glimpse into the Bohemian lifestyle of 19th century Paris. Henri Murger's masterful storytelling and vivid characters make this a must-read for anyone interested in art, culture, and the human experience.

First Page:

KUNSTENAARSLEVEN TE PARIJS

Roman uit het Bohème leven

Door

HENRI MURGER Bewerkt door W. J. A. Roldanus Jr.

Uitgegeven door J. M. Meulenhoff te Amsterdam op het Damrak 88

HOOFDSTUK I.

HOE DE VRIENDENKRING DER BOHÈME TOT STAND KWAM.

Ziehier hoe het toeval, dat de ongeloovige sceptici den zaakwaarnemer van onzen Lieven Heer noemen, op een goeden dag de individuen met elkaar in aanraking bracht, die in hun broederlijke samenhoorigheid later den vriendenkring zouden vormen, samengesteld uit dat deel der Bohème, hetwelk de schrijver van dit boek getracht heeft aan het publiek te doen leeren kennen.

Op een goeden morgen (het was 8 April) werd Alexandre Schaunard, die twee vrije kunsten, n. l. de schilderkunst en de muziek, beoefende, plotseling gewekt door het wijsje, dat een haan uit de buurt, dien hij als wekker gebruikte, hem toezong.

"Allemachtig!" riep Schaunard uit, "mijn gevederde wekker loopt voor; het kan nog onmogelijk vandaag zijn."

Terwijl hij dit zeide, sprong hij vlug uit een meubelstuk, dat hij na heel veel moeite en inspanning uitgedacht had, en dat 's nachts de rol van bed speelde en niet om er wat van te zeggen, maar het speelde die vrij slecht , terwijl het overdag die van alle andere meubels vervulde, welke ten gevolge van de strenge koude, die den vorigen winter geheerscht had, door afwezigheid schitterden: een soort Jan draag an meubel dus, zooals men ziet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books