Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

La Karavano   By: (1802-1827)

Book cover

First Page:

TRANSCRIBER'S NOTE:

The Esperanto alphabet consists of 28 letters: the 26 letters of the English alphabet, but with "q", "w", "x" and "y" removed, and six accented letters added. The accented letters are "c", "g", "h", "j", and "s" (each with a circumflex accent), and "u" (with a breve accent). Since these accented letters are not included in the ASCII character set, some other means must be used to represent them. In this eBook, the accented letters are represented using ISO 8859 3 (Latin 3) encoding.

LA KARAVANO

WILHELM HAUFF

EL GERMANA LINGVO TRADUKIS J. W. EGGLETON

Dua eldono

1921

TABELO DE ENHAVO.

Antaýparolo La Karavano La Historio pri Kalifo Cikonio La Historio pri la Fantomþipo La Historio pri la Dehakita Mano La Savo de Fatme La Historio pri Malgranda Muk La Fabelo pri la Falsa Princo

ANTAÝPAROLO.

Wilhelm Hauff naskiøis en Stuttgart en 1802. La famaj germanaj poetoj Uhland, Kerner, Mörike kaj Hölderlin, al kiuj, pro ilia komuna patrujo, oni donis la nomon " Schwäbischer Dichterkreis " (Svabuja poetaro), estis liaj samtempuloj kaj samlandanoj. Kvankam Hauff mem, kiel literatura geniulo, staras eble malpli alte, ol la ¼us nomitaj, liajn verkojn oni ankoraý hodiaý legas kun plej granda øuo, kaj æi tiun popularecon la aýtoro de la mondkonataj Fabeloj certe þuldas precipe al sia æarma arto rakontista. Kelkaj liaj fabeloj rememorigas forte pri Mil kaj unu Noktoj ; aliaj estas laý stilo pure germanaj. Brilantan talenton de satiristo li ofte montras en siaj noveloj, k.e. en Der Mann im Mond (la viro en la luno), verko, kiu unua alportis al li famon. Alia lia æefverko estas lia Lichtenstein , rimarkinda kiel la unua grava historia romano en germana literaturo; øi estas grandparte imita¼o laý Scott kaj baziøas sur romantika legendo de la Hauff'a hejmlando (Württemberg).

Ankaý bonegajn versa¼ojn Hauff postlasis al ni: veraj "Volkslieder" (popolaj kantoj) fariøis kelkaj liaj militistaj lirikoj, k.e. Morgenrot (matenruøo). Frutempa morto trafis la poeton en lia naskurbo en la jaro 1827.

Por konigi ankaý al la esperantista mondo gravan germanan verkiston, kaj por prezenti al æiuj karaj samideanoj novan amuzan lega¼on, espereble taýgan por montri la absolutan sufiæecon, ja la mirindajn kapablojn de la sola Lingvo Internacia, mi entreprenis tiun æi tradukon de ses el la Hauff'aj fabeloj. Neniel mi miros nek maløojos, se la lingva stilo de tiu æi libreto ne plaæos; sed mia laboro ne estos vana, se bonvolaj kritikantoj konsentos pri øia fideleco al la fundamento de la amata Lingvo, kaj se germanaj amikoj øin juøos sufiæe fidela al la originalo. Mi plenumas agrablan devon, kiam mi esprimas æi tie mian plej koregan dankon al la Redaktoroj de The British Esperantist kie, sub la titolo " Fabeloj ," La Karavano jam aperis pro la multaj kaj grandvaloraj konsiloj, per kiuj ili afable kunlaboradis en la verkado de la sekvantaj paøoj.

J. W. Eggleton.

Haubinda (Germanujo), la 28an de Aprilo, 1910.

LA KARAVANO.

Trapasis foje la dezerton granda karavano. Sur la vastega ebena¼o, kie nenio vidiøas krom sablo kaj æielo, jam aýdiøis malproksime sonoriletoj de kameloj kaj arøentaj tintiletoj de æevaloj. Densa polva nubo, øin antaýiranta, anoncis øian proksimecon; kaj æiam, kiam vento dispelis la nubon, blindigis la okulojn brilegaj armiloj kaj vestoj lumradiantaj.

Tiel montriøis la karavano al homo, kiu de l' flanko alrajdis al øi. Li sidis sur bela araba æevalo, kovrita per tigra felo; de la helruøa rimena¼o pendis arøentaj sonoriletoj; kaj sur la kapo de l' æevalo flirtadis bela ardea plumfasko. La rajdanto havis noblan aspekton, kaj liaj vestoj estis konformaj al la belegeco de lia æevalo. Blanka turbano, riæe brodita per oro, kovris lian kapon; la jako kaj la ampleksa pantalono estis fajre ruøaj; kaj je lia flanko pendis kurba riætenila glavo. Lia turbano, malsuprentirita survizaøen; liaj nigraj okuloj, fulmebrilantaj el sub tufaj brovoj; lia longa barbo dependanta sub hoka nazo, æio æi tio donis al la rajdanto aspekton sovaøan kaj maltimegan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books