Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Mga Dakilang Pilipino o ang kaibigan ng mga nagaaral   By: (1880-1946)

Book cover

"Mga Dakilang Pilipino o ang kaibigan ng mga nagaaral" by Jose N. Sevilla is a rich and insightful book that sheds light on the lesser-known heroes of the Philippines. The author takes readers on a journey through the lives of exemplary Filipinos who have made significant contributions to the country's history and culture.

One of the strengths of the book is its focus on the friendship between these great individuals and the young students who admire and look up to them. This unique approach humanizes these historical figures and makes their stories more relatable and inspiring to readers of all ages.

Sevilla's writing is engaging and easy to understand, making this book accessible to a wide audience. The use of personal anecdotes and historical facts creates a well-rounded narrative that is both informative and entertaining.

Overall, "Mga Dakilang Pilipino o ang kaibigan ng mga nagaaral" is a must-read for anyone interested in Filipino history and culture. Sevilla's celebration of these unsung heroes is both heartwarming and empowering, reminding readers of the importance of friendship, mentorship, and community in shaping a nation's identity.

First Page:

[Paalala ng Nagsalin: Sa orihinal na pagkalimbag, tinangal ng maykatha ang lahat ng "n" at ginamit lamang ang ~g. Dahil ninais ng maykatha na gamiting ang libro ng mga estudyante para sa kanilang pagaaral ay binalik namin ang "n" sa web version para madaling basahin ng mga kabataan ngayon. Ang plain text na edisyon naman ay hinayaan naming manatili ang porma ng orihinal na pagkalimbag ng libro.]

[Transcriber's note: The author removed all the "n" and used tilde g or ~g in the original publication. Since the author intended the book as reference for students, we placed the "n" back in the web version to make it easier to read. The plain text version however retains the original form as it was published.]

=SA LA~GIT N~G BAYA~G PILIPINAS.=

M~GA DAKILA~G PILIPINO

o

A~G KAIBIGAN N~G M~GA NAGAARAL

SININOP NI

Jose N. Sevilla at Tolentino

UPA~G MAGAMIT NA AKLAT NA BABASAHÍN

UNA~G PAGKALIMBAG

MAYNILA, 1922

Limbagan nina Sevilla at mga kapatid at Kn.

MAYNILA, K.P.

HANDÓG

Sa kabataan n~g lahi~g Tagalog upa~g pakinaba~gan at mágamit na isá~g mabuti~g basahin sa panahón n~g pagaáral.

Ang Kumatha.

A~g karapatán sa aklát na itó ay ipinamamana ko sa aki~g m~ga pama~gki~g Emillo, Jesús, Aurelio at Predesvindo Alvero y Sevilla upá~g kanilá~g pakinaba~gan ku~g sumapit silá sa sapát na gula~g... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books