Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Multatuli Onze groote schrijvers, deel 2   By: (1880-1957)

Book cover

In "Onze groote schrijvers, deel 2" Jeanette van den Bergh van Eysinga-Elias provides a comprehensive and insightful analysis of the work of Multatuli. The author delves deep into the life and literary contributions of this influential Dutch writer, shedding light on the themes, style, and impact of his works.

Van den Bergh van Eysinga-Elias's writing is engaging and well-researched, making the book a valuable resource for anyone interested in Dutch literature and culture. The author's passion for Multatuli's work shines through in her meticulous analysis, offering readers a deeper understanding of the writer's significance in Dutch literary history.

Overall, "Onze groote schrijvers, deel 2" is a fascinating and informative read that showcases the enduring relevance of Multatuli's work. Van den Bergh van Eysinga-Elias's expertly crafted book is a must-read for anyone looking to explore the life and legacy of this iconic Dutch author.

First Page:

DE MEULENHOFF EDITIE

EEN ALGEMEENE BIBLIOTHEEK

ONZE GROOTE SCHRIJVERS

II

UITGEGEVEN DOOR J. M. MEULENHOFF TE AMSTERDAM IN HET JAAR MCMXX

ONZE GROOTE SCHRIJVERS

MULTATULI

DOOR

DR. J. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA

GEƏLLUSTREERD NAAR OORSPRONKELIJKE AFBEELDINGEN EN PORTRETTEN

UITGEGEVEN DOOR J. M. MEULENHOFF TE AMSTERDAM AAN HET DAMRAK 88

INLEIDING

In den geweldigen tijd van de Fransche Revolutie en de Napoleontische oorlogen schijnt Europa zich te zullen vernieuwen: de besten droomen van een vrije, rechtvaardige samenleving. Dit blijft een droom: het moeitevol verworvene dreigt in een alles verstikkende reactie onder te gaan. Herleving van het Roomsch Katholicisme, van traditioneele vorstelijke macht, van den invloed van de oude, heerschende families, van oude zeden, doet zich alom voor, in ons land zoo goed als in overig Europa.

De Hollanders waanden zich, nu de benauwenis der Fransche overheersching van hen was afgenomen, in een hemel op aarde. Er was tevreden berusting onder het aartsvaderlijk, maar autocratisch bewind van Willem I. Politiek leven komt niet op. Handel en nijverheid blijven op laag peil. De ondernemingsgeest komt niet over het doode punt heen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books