Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Noodlot

Book cover
By: (1863-1923)

Noodlot by Louis Couperus is a gripping and tragic tale of love, fate, and the destructive power of jealousy. The novel follows the tumultuous relationship between Frank and Eve, two passionate individuals whose love is tested by external forces and their own inner demons.

Couperus masterfully weaves together themes of desire, manipulation, and the inevitability of fate, creating a story that is both thought-provoking and emotionally resonant. The characters are complex and flawed, making their struggles and choices all the more compelling to read about.

The author's prose is lyrical and evocative, painting vivid images of the Dutch countryside and the inner turmoil of the characters. The pacing of the novel is expertly done, with tension steadily building as the story unfolds towards its tragic conclusion.

Overall, Noodlot is a haunting and powerful novel that explores the darker aspects of human nature and the destructive consequences of unchecked passion. It is a must-read for fans of classic literature and those who enjoy stories that delve into the complexities of the human psyche.

Book Description:
Een hollandsche jonge man, Bertie, een liederlijke vagabond, die te Londen door eenen vriend in huis genomen een wereldsche fat wordt van de oneerlijkste soort, die in 't geheim alles doet om zijnen vriend (Frank) het leven te bederven, welke bij diens geliefde zijne eerlijkheid en goede trouw met alle intriganten-manieien ondermijnt, hem zijn geld aftrochelt, om hem te verraden, en dan de verantwoordelijkheid voor die daden van zich afschuift, op het Schicksal, op het Fatum, dat is de hoofdpersoon.

Daar tegenover staat de vriend Frank, een recht onnoozele bloed, die het hart van een eerlijk meisje wegens zijne eerlijkheid heeft veroverd, doch weldra mistrouwd wordt, ten gevolge der inblazingen van Bertie. Frank leeft jaren lang met Bertie, zonder in 't minst te bemerken dat deze een verrader is. Ofschoon bedaard van karakter, stuift hij op in woede wanneer hij ten langen leste het verraad ontdekt, werpt zijnen vriend op den grond, wurgt hem half bewusteloos.... (de eenige recht mannelijke daad die hij verricht).

Samenvatting door J.A. Alberdingk Thijm, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)


Stream audiobook and download chapters
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books