Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Si Tandang Basio Macunat   By: (1842-1893)

Book cover

Si Tandang Basio Macunat is a captivating tale that explores the complexities of Filipino society during the Spanish colonial period. The story follows the life of Tandang Basio Macunat, a simple farmer who finds himself entangled in a web of deceit, betrayal, and political intrigue.

Through vivid descriptions and intricate storytelling, Fray Miguel Lucio y Bustamante masterfully brings to life the characters and settings of this historical period. The author deftly weaves together themes of power, religion, and class struggle, creating a rich tapestry of Filipino culture and tradition.

What sets this book apart is its nuanced portrayal of the characters, who are all deeply flawed and human. Tandang Basio Macunat himself is a complex figure, torn between his loyalty to his family and his desire for justice in an unjust world. The supporting cast of characters provides depth and dimension to the narrative, adding layers of complexity to the story.

Overall, Si Tandang Basio Macunat is a thought-provoking and engaging read that offers a fresh perspective on Filipino history. Fray Miguel Lucio y Bustamante's evocative prose and insightful commentary make this book a must-read for anyone interested in the rich tapestry of Filipino literature.

First Page:

Si Tandang Basio Macunat

Salitang Quinatha ni Fray Miguel Lucio y Bustamante Religiosong Franciscano...

May lubos na capahintulutan

MANILA. 1885

Imp. de Amigos del Pais, Calle de Anda, num. 1.

PAONAUA SA MANGA TAGALOG NA MACABABASA NITONG SALITA.

Ang pagcatha co nitong salitang ito,i, naguing parang isang calibangan co sa aquing sariling buhay; nguni,t, mayroon din acong hinahangad dito sa aquing salita,t, calibangan.

Ang aquing hinahangad, ay hindi co sasabihin sa manga bumabasa, ó naquiquinig nang pagbasa nitong aquing isinulat, cundi sasabihin co lamang, na ang cahalimbaua nitong quinatha cong salita, ay isang dayap.

Anoman ang laqui nang dayap, at maguing ano ang caniyang ganda at caquinisan nang balat, ay cundi ninyo pigain, ay uala cayong macucuhang gatas doon cundi amoy lamang at sucat.

¡Caya bahala ang bumabasa ó naquiquinig, na pumiga nitong salita, cung ibig nilang cunin ang gatang napapalaman dito!

Ang totoong bilin co sa manga íniibig cong tagalog, ay houag baga basahin nila itong salitang ito, na palactao lactao, na parang inuugali nilang basahin ang manga libro , at cung magcagayo,i, marahil magcacamali sila, palibhasa,i, ang lamang nitong salita,i, parang isang usap; caya cailangang paquingan ang magcabilang parte , at pagtimbang timbangin ang canilang manga catouiran, nang macuha ang catotohanan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books