Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit   By: (1596-1687)

Book cover

Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit by Constantijn Huygens is a fascinating exploration of the interconnected themes of life, nature, and wisdom. Huygens' lyrical prose draws readers into the lush landscapes of Hofwyck, his country estate, and transports them to distant lands with his reflections on Spanish philosophy.

The book is a testament to Huygens' keen observation and introspection, as he contemplates the fleeting beauty of life and the profound truths found in nature. His musings on the importance of living in harmony with the natural world and seeking wisdom from diverse sources are both thought-provoking and inspirational.

Huygens' writing is rich with vivid imagery and graceful prose, making this book a pleasure to read. His philosophical insights are beautifully woven into the narrative, creating a cohesive and engaging exploration of the human experience.

Overall, Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit is a thought-provoking and eloquently written work that will resonate with readers who appreciate reflective prose and philosophical musings. Huygens' timeless wisdom and poetic sensibility shine through in this captivating book.

First Page:

VITAULIUM

HOFWIJK

SPAANSCHE WIJSHEIT,

VERTAALDE SPREEKWOORDEN.

DOOR CONSTANTIJN HUYGENS.

Ridder, enz .

MET AANTEEKENINGEN VAN DR. J. VAN VLOTEN.

«In Dec. 1639 hebb' ick, naer veel soeckens om yetwes in 't quartier van Voorburg ende aen de Vliet te vinden, daer ick een huysken van vertreck, in tijde van sieckte ende andersins, soude moge timmeren ende beplanten, gekocht van Mr. Jacob Adrichem, woonachtig te Delft, eene sijne partye lands, gelegen ten Westen rakende aen het voorn. dorp, ter wederzijde van den Lijdwegh, groot 4 merghen 1 hond ende 39 roeden». (Aant. bij Schinckel, Bijdrage tot de Kennis , enz. van C.H. bl. 77). In Dec. 1640 en Maart 1642 kocht H. nog belendende teellanden aan, na al aanstonds met de bouwmeesters Van Campen en Post over den aanleg en opbouw van plaats en huis, geraadpleegd te hebben. Met laatstgemelde, die ook zijn huis aan 't Plein voor hem gebouwd had[1], ontwierp hij de benoodigde plans en teekeningen, zoodat er reeds in 't voorjaar van 1640 met den aanleg van plaats en plantsoen, en kort daarna met het bouwen van 't huis een aanvang gemaakt werd, en dit laatste in July al ver gevorderd was. Den 8sten dier maand kwam H., van 's Prinsen wege uit het leger naar den Haag gezonden, zijn nieuwen aanbouw in den vroegen morgen in oogenschouw nemen, en in 't najaar was deze, zijn Hofwijck , voltooid... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books