Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Wat eene moeder lijden kan   By: (1812-1883)

Book cover

"Wat eene moeder lijden kan" by Hendrik Conscience is a heartbreaking and poignant story about the trials and tribulations of motherhood. The novel delves into the sacrifices and sufferings that a mother endures for the sake of her children, showcasing the depth of a mother's love and dedication.

Through vivid and emotional storytelling, Conscience paints a vivid portrait of the challenges faced by the protagonist as she navigates the complexities of motherhood. The novel beautifully captures the emotional turmoil and resilience of the mother, highlighting her unwavering love and determination in the face of adversity.

The author's writing style is evocative and powerful, drawing readers into the emotional journey of the characters. The story is both heart-wrenching and heartwarming, leaving a lasting impact on readers long after they have finished the book.

Overall, "Wat eene moeder lijden kan" is a moving and poignant exploration of the profound bond between mother and child. Conscience's storytelling is both captivating and emotional, making this novel a must-read for anyone who appreciates the timeless themes of love, sacrifice, and family.

First Page:

HENDRIK CONSCIENCE

WAT EENE MOEDER LIJDEN KAN

I

Het was uitermate koud in de laatste dagen der maand Januari 1841. De straten der stad Antwerpen hadden haar winterkleed aangenomen en glinsterden van zuivere witheid; de sneeuw viel echter niet bij zachte vlokken, noch verheugde het oog met hare duizend dooreenspelende pluimkens; integendeel, zij viel kletterend en als hagel tegen de vensterglazen der geslotene huizen, en de bittere noorderwind joeg de meeste burgers, die zich op hunnen dorpel vertoonden, terug naar de gloeiƫnde kachel.

Niettegenstaande de bitsigheid der koude, en alhoewel het slechts negen ure in den morgen was, zag men, mits den Vrijdag, vele personen voorbijgaan. De jonge lieden poogden zich door loopen te verwarmen, de goede burgers bliezen grimmend in de vingeren en de werklieden sloegen zich met geweld de armen om het lichaam.

Op dit oogenblik ging er eene vrouw vrij langzaam door de Winkelstraat, welker inwoners zij wel moest kennen, daar zij uit en in de arme huizen ging, en deze telkens met eene uitdrukking van genoegen verliet. Een satijnen mantel, die gewis met watten gevuld was, bedekte hare fijne leden, een fluweelen hoed drukte haar zwierig hoofd en hare wangen, die een weinig door de zure lucht verpurperd waren; eene boa omslingerde haren hals, en hare handen verborgen zich in eene fraaie moffel... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books