Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Az arany szalamandra   By: (1858-1923)

Book cover

First Page:

DONÁSZY FERENCZ

AZ ARANY SZALAMANDRA

Elbeszélések az Ifjuság Számára

Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T. Kiadása

BUDAPEST

1906

TARTALOM.

Az égi jelek Az éjféli vendég Bornemissza Klára A Caput Corvi Nostradamus tükre A phantom Cynthia Az arany szalamandra A nagy próba A végnek vége Epilogus

AZ ÉGI JELEK

1580 táján, János fõvétele napján, éppen delet harangoztak õs Budavárosában, midõn a nap egyszerre elsötétedett és helyette három sápadtfényû csudatünemény jelent meg a színétvesztett égbolton.

Kettõ sugaras küllõalakban rajzolódott az égre, a harmadik pedig, egy óriási, vérbemártott török kardhoz hasonlított és a zenithrõl ragyogtatta alá lángvörös fényét.

A lakosság apraja nagyja az utcákra tódult. Kinek is volna étvágya az evéshez, midõn ilyen fenyegetõ égi jelek támadnak.

Különösen az égboltozat közepén lángoló üstökös csillagforma véres kard okozott nagy megdöbbenést s a félénkebbek szorongó szívvel találgatták: vajjon háborút, döghalált, vagy éppen a világnak a végét jelentik ezek a rémletes égi jelek?

Nézzék csak kegyelmetek, a nagyontudós Bornemissza Lénárd fõkamarásmester úr is vizsgálja a csudatüneményeket! szólalt meg a polgárok egyike.

És mellette áll az ablakban vendége, Julián páter, a jezsuita! felelte rá a másik polgár.

Julián páter õ atyasága a dicsõségesen uralkodó II ik Rudolf királyunknak gyóntatója és lelki tanácsadója, jegyzé meg Ulrik, a harangöntõ.

Ulrik mester komája, az olasz származású Zanardelli drágakõköszörülõ és aranymíves is hozzájuk csatlakozott.

Mit szólnak kegyelmetek e borzalmas égi csudákhoz?

Mi nem szólunk, de komám se szóljon! Hadd tegyék ezt azok, kik magukat bölcseknek és mindentudóknak hiszik! válaszolá a harangöntõ.

Igaz a! Zanardelli mester, kegyelmed bejáratos a fõkamarásmester úri palotájába, bizonyára tudója is, amik ott benn történnek? vágott közbe a Zsigmond közbéli szûcsmester.

Annyi szent, hogy történik valami! Lépten nyomon messze országokból érkezõ idegenek adják egymás kezébe a kilincset. Azután nem egyszer láttam, midõn a fõkamarás úr egész csomó mindenféle plántával tért vissza a hegyek közül, mondá a harangöntõ.

Ezt én is láttam, sõt azt is megmondhatom, hogy a hátsó épület kéménye még éjtszaka idején is egyre okádja a füstöt, akárcsak a kegyelmed mûhelye, Ulrik mester.

Bezzeg a magunkforma szegény embert börtönre vetnék, ha ilyesféle tilalmas dolgokat machinálna! De hát a nagyuraknak minden szabad! Még a gonoszság is! vélekedék a szûcsmester.

Mibõl gondolják kegyelmetek, hogy tilalmas gonoszságokat mívelnek a palotában? kérdé a drágakõköszörülõ.

No hát abból, mert az ördögidézéshez, a gonosszal való cimboráláshoz és a megrontásokhoz kell az a sokféle plánta és az örökké égõ kohó! válaszolá a köpcös paszomántos.

Zanardelli mester bejáratos a palotába! Cáfolja hát meg, ha tudja!

No hát tudják meg, hogy Bornemissza Lénárd fõkamarásmester úr kedveli a tudományokat és éjjel nappal azokban búvárkodik. Azok az idegen országból érkezõ vándorok pedig szintén tudósok, kik nagy hírneveért keresik fel, mert különösen elsõ auktoritás az alchymiában, amiért nagy tekintélyben áll és kedves embere felséges urunknak és királyunknak, II ik Rudolf császárnak is. Most hallották kegyelmetek az igazságot. Tegyenek lakatot a szájukra, mert bizony isten megjárják! figyelmezteté õket a harangöntõ.

Köztünk legyen mondva, én is csak azt hiszem, hogy nem jó keresztényhez és nem fõúrhoz illõ az ilyen bûbájos mesterkedés jegyzé meg Ulrik mester, midõn magukra maradtak.

Az aranymûves megfordult, hogy távozzék, midõn egy lovászforma cseléd a palotába hívta... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books