Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dante's Hel In proza overgebracht en met een inleiding voorzien   By: (1265-1321)

Book cover

First Page:

Wereld Bibliotheek

Onder leiding van L. Simons

Dante's Hel

In proza overgebracht en met een inleiding voorzien

Door Dr. H. J. Boeken

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam

DANTE.

Die in zijn jeugd zag schoonsten jeugde droom: Liefst ziele lijfjen in scharlaken rood Toen wit licht wolkjen, want Haar nam de dood, Op in het lucht ruim; zingende in zijn droom

Verre englen stemmen stijgend, uit den droom 't Ontwaken: Haar dood, àl wat 't leven bood Hèm sombre dood en klacht en angst en nood En toorn op Roomsche Rijk, Itaalje en Room

sche Kerk, en dan die schoonste ziel, die zingt En zingt, door al zijn leven, dichtst bij God, Jezus, Maria, en dáárom het lot

Van duizend duizenden, om God gekringd, Die boven de' afgrond, waarin jammer woont. En louterende zielen lichtend troont.

INLEIDING.

I.

[Doel der vertaling.]

Het doel van deze vertaling is den Nederlandschen lezer in kennis te stellen met den volledigen inhoud van Dante's Gedicht. De vertaling is zooveel mogelijk woordelijk, kan dus ook als handleiding dienen bij het lezen en bestudeeren van den oorspronkelijken, Italiaanschen tekst.

[Waarom in proza?]

De vertaling is in Proza.

Waarom? Omdat de woorden, waarin het Gedicht vervat is, den dichter werden ingegeven in het scheppingsoogenblik door de volheid zijner fantasieën, gevoelens en gedachten zelve. Ook in het practisch onmogelijke, maar theoretisch stelbare geval dat de vertaler evenzeer vervuld ware als de dichter van hetgeen uitgedrukt moet worden, zoude het onmogelijk zijn, dat de tweede, de Nederlandsche dichter kwam tot een uitdrukkingsvorm, die ook maar eenigszins gelijkliep met den vorm door den eersten, den Italiaanschen dichter gevonden. Dante zelf zegt op dit stuk: "En daarom wete een ieder, dat geen enkele zaak, door den band der muziek harmonisch uitgedrukt, uit hare eigene taal in eene andere kan worden overgebracht, zonder dat men al hare zoetheid en harmonie verbreke."

[Naam v.h. gedicht.]

Het hier den Nederlandschen lezer aangeboden werk is het eerste van drie gedichten (Canzoni), "de Hel," "de Louteringsberg" en "het Paradijs," door Dante tezamen genoemd "Comedia", om de eenvoudige reden, dat het er in vervatte verhaal begint met 's Dichters tocht door de Hel, dus met treurigheid, vervolgens handelt van 's Dichters tocht langs den Louteringsberg en eindigt met 's Dichters tocht door den Hemel, of het Paradijs, dus een blijden afloop heeft. Comedia beteekent niet anders dan "blij eindend Dicht." "Divina" is de Comedia eerst later door een bewonderend nageslacht genoemd.

[Wat de inl. behelst.]

Het Gedicht, waarin deze tocht verhaald wordt, en alles tot de kleinste bijzonderheden den lezer voor oogen wordt gesteld, kan eigenlijk geheel voor zich zelf spreken. Daar echter de Dichter op zijn tocht door die drie Rijken een ontzaggelijk groot aantal personen ontmoet, zoowel uit zijn eigen als uit vroegere tijden, hebben wij, vooral tot beter begrip van de gesprekken met personen uit 's Dichters eigen tijd, gemeend den lezer geen onwelkomen dienst te bewijzen, door eenige hoofdzaken aangaande 's Dichters leven en tijd mede te deelen.

[Dante niet duister, wel diep.]

Even wil ik nog den lezer op het hart drukken, dat het Gedicht nooit duister is, wèl op sommige plaatsen zeer diep van zin, zoodat menige plaats, behalve den eersten, bij de lezing onmiddellijk begrijpbaren zin bij nadere beschouwing blijkt nog veel meer te bevatten... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books