Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dua Libro de l' Lingvo Internacia   By: (1859-1917)

Book cover

First Page:

TRANSCRIBER'S NOTE:

The Esperanto alphabet consists of 28 letters: the 26 letters of the English alphabet, but with "q", "w", "x" and "y" removed, and six accented letters added. The accented letters are "c", "g", "h", "j", and "s" (each with a circumflex accent), and "u" (with a breve accent). Since these accented letters are not included in the ASCII character set, some other means must be used to represent them. In this eBook, the accented letters are represented using ISO 8859 3 (Latin 3) encoding.

At the time of the writing of the "Dua Libro," the time correlatives ("kiam," "tiam," "iam," "neniam," and "æiam") were spelled "kian," "tian," "ian," "nenian," and "æian" (respectively). These words had been changed to their modern forms by the time of publication of the "Aldono al la Dua Libro" (also included with this text). The original spellings have been preserved in this eBook.

DUA LIBRO DE L' LINGVO INTERNACIA

L.L. ZAMENHOF

1888

ANTAÝPAROLO.

Elirante ankoraý unu fojon antaý la estimata publiko, mi sentas la devon antaý æio danki la legantan publikon por la viva kunsento, kiun øi montris por mia afero. La multaj promesoj, kiujn mi ricevas, kaj el kiuj tre granda parto estas subskribita "senkondiæe", la leteroj kun kuraøigoj aý konsiloj æio tio æi montras al mi, ke mia profunda kredo je l' homaro min ne trompis. La bona genio de l' homaro vekiøis: de æiuj flankoj al la laboro æiuhoma venas amasoj, kiuj ordinare estas tiel maldiligentaj por æia nova afero; junaj kaj maljunaj, viroj kaj virinoj rapidas porti ilian þtonon por la granda, grava kaj utilega konstruo. Vivu l' homaro, vivu la frateco de l' popoloj, vivu eterne!

En mia unua verko mi diris, ke mian laboron mi prezentas je l' tempo de unu jaro al la juøo de l' tuta mondo; kian pasus la jaro, mi intencis eldoni libreton, en kiu estus analizitaj æiuj pensoj esprimitaj de l' publiko, kaj uzinte tiujn, kiuj efektive estus bonaj, mi donus al la lingvo la finan formon, kaj post tio æi oni jam povus komenci la eldonon de plenaj vortaroj, libroj, gazetoj kaj cetere, æar tian la lingvo jam estus trairinta la juøon de l' tuta mondo, kaj æiuj plej gravaj malbona¼oj, kiuj povus esti trovitaj en øi, æar en verko de unu homo, estus jam pli aý malpli forigitaj. Mi efektive intencis silenti en la daýro de tuta jaro. Sed de l' tago, kian eliris mia libreto, mi komencis ricevi multon da leteroj kun demandoj kaj kun petoj rapidigi l' aferon. Respondi je æiu letero aparte estas por mi ne eble, kaj tial mi decidis respondi publike je æiuj demandoj kaj proponoj, æar tiel unu respondo povas servi por multaj demandantoj. Æiuj respondoj faros unu libron, kiu prezentos daýrigon de l' unua libro, kiun mi eldonis. Sed se mi volus la respondojn je æiuj demandoj eldoni kune, en unu libro, mi devus tro longe atendigi miajn korespondantojn, dum tiu libro estos preta kaj eldonita, tiom pli, ke konstante al mi venas novaj demandoj; tial mi decidis eldoni la libron kun la respondoj per apartaj kajeroj, kiuj estos ellasataj en la daýro de la tuta jaro 1888 periode, kun intertempoj de æirkaý du monatoj de unu kajero øis la venonta. En tiuj æi kajeroj æiuj demandoj estos responditaj; je l' fino de l' jaro 1888 eliros la lasta kajero, kaj la "Dua libro de l' lingvo internacia" estos finita.

Ankoraý unu afero devigas min komenci la eldonon de l' kajeroj, pri kiuj mi parolis: malgraý l' intenco, kiun mi esprimis en mia unua verko, komenci la eldonon de libroj ne pli frue ol estos finita la juøo de l' publiko je l' lingvo proponita de mi, de æiuj flankoj venas postuloj, ke mi kiom eble pli rapide eldonu ian libron en la lingvo internacia, ke la publiko povu koniøi tiun æi lingvon æiuflanke, øin ellerni pli rapide kaj uzi øin. La nombro de tiuj æi postuloj estas tiel granda, ke mi ne povas jam aýdi ilin silente. Eldonante la "Duan libron de l' lingvo internacia", skribitan jam en tiu æi lingvo, mi donos al la dezirantoj sufiæe da materialo por legi kaj la eblon tute bone ellerni la lingvon; esceptinte la tekston de l' libro, kiu jam per si mem prezentos materialon por legi, en la libro estos ankaý pecoj sistemaj, por lerni kaj ripeti... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books