Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Gulliver's Reis Naar Liliput   By: (1667-1745)

Book cover

First Page:

[Illustratie: Een kreet van verbazing ontsnapte aan de menigte, toen ik voor het eerst overeind ging staan.]

GULLIVER'S REIS NAAR LILIPUT

DOOR

OTTO ERNST

BEWERKT DOOR

STELLA MARE

MET FRAAIE PLATEN

[Illustratie]

AMSTERDAM MEULENHOFF & Co. MCMXII

Boek Courant en Steendrukkerij G. J. Thieme, Nijmegen

INHOUD.

Hoofdstuk. Bladz.

I. Gulliver wordt scheepsdokter, lijdt schipbreuk en wordt op een vreemd eiland gevangen genomen 1

II. Gulliver krijgt te eten, en wordt onder sterke bewaking naar de residentie gebracht en daar tentoongesteld 11

III. Beschrijving van het land der Liliputters en van zijn vorst. Groote opwinding waarna men weder eenigszins tot rust komt 23

IV. De zakken van den held van ons verhaal worden grondig doorzocht 35

V. Wij worden langzamerhand vertrouwelijk en wij betoonen elkaar vriendelijkheden 46

VI. Een plechtige triomftocht en een plechtige overeenkomst 57

VII. Van een stad van een half millioen inwoners; van keizerlijke vertrekken; van eene keuken; en van tal van zonderlinge zeden der Liliputters 66

VIII. In Liliput is niet alles zoo mooi als het schijnt 76

IX. Gulliver's schitterende overwinning ter zee 86

X. Onze held verricht wederom een goede daad, maar oogst snooden ondank 95

XI. De vijanden van onzen held zijn in de weer 104

XII. Aanklacht voor het gerechtshof en vonnis 111

XIII. Gulliver wordt te Blefusku met groot eerbetoon ontvangen 121

XIV. Onze held verlangd huiswaarts te keeren, maar de Liliputters zenden een bevel tot inhechtenisneming 129

XV. Gulliver vertrekt met eerbewijzen; brengt den Liliputters uit de verte een afscheidsbezoek en keert naar zijn vaderland terug 139

HOOFDSTUK I.

GULLIVER WORDT SCHEEPSDOKTER, LIJDT SCHIPBREUK EN WORDT OP EEN VREEMD EILAND GEVANGEN GENOMEN.

Ik ben in Engeland op een klein landgoed te Nottinghamshire geboren.

Toen ik 14 jaar was, stuurde mijn vader mij naar de Hoogeschool te Cambridge.

Zoo kreeg ik dus al heel vroeg den smaak van het reizen te pakken.

Maar mijn vader had geen geld genoeg om mij te laten afstudeeren, en daarom deed hij mij drie jaren later bij een Londenschen chirurgijn in de leer.

Vier jaren bleef ik bij hem en leerde alles wat een gewone chirurgijn moet weten.

In mijn vrijen tijd hield ik mij met mijn liefhebberij studiën bezig.

Ik had mij allerlei boeken over Wiskunde en over Zeevaartkunde aangeschaft en elk oogenblikje, dat ik maar voor mij zelf had, studeerde ik er vlijtig in, want ik had mij al lang voorgenomen dat ik later als ik ooit mijn eigen baas zou zijn, de heele wereld zou doorreizen, en juist Zeevaartkunde en Wiskunde komen zoo goed bij een reis om de wereld te pas.

Nadat ik dus vier jaren bij dien Londenschen dokter was geweest, had ik zooveel geld opgespaard, dat ik nog twee en een half jaar naar de Hoogeschool te Leiden kon gaan om daar in de medicijnen te studeeren. Ik vond het heerlijk, dat ik dat kon doen want ik begreep wel, dat ik dit alles, wat ik daar leerde later heel goed op mijne reis zou kunnen gebruiken.

Nadat ik daarna nog drie en een half jaar lang als scheepsdokter op menig schip had meegevaren leerde ik een allerliefst meisje kennen, waarmeê ik trouwde.

Het sprak van zelf, dat het nu voorloopig uit met reizen was en ik vestigde mij in Londen als dokter.

Veel verdienen deed ik helaas nog niet en daarom leek het mij het beste weer te gaan varen.

Zes jaren lang doorkruiste ik als scheepsdokter allerlei vreemde zeeën.

Gedurende die jaren had ik ruimschoots tijd genoeg voor mijzelf... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books