Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

In Arapahoe: Matthew 9, 1-8.   By: (1859-1937)

Book cover

First Page:

IN ARAPAHOE: MATTHEW 9, 1 8. 1888 PUBLISHED BY Wm. J. KREHBIEL, NEWTON, KANSAS.

ALPHABET:

a a a e e i o o u u b c h k n s t w x y ch sh th.

a, sound of ä in English. e, long sound of e in English. i, short sound of i in English. o, long sound of o in English. u, sound of ü in English. x, sound of ch in German.

All other letters have the same sound that they have in the English language. Each letter has only one sound.

(´) denotes the syllable to be accented. (') (Apostrophy) when at the end of a word or a syllable, denotes a sound similar to that which is wrought when a person groans.

MATTHEW 9, 1 8.

1 Nane´he yehat thewo´ne', na chebexa´ta', na hei´xcha hete´ten.

2 Na naha´bee, heix chato´na hisi´bine´nin, seese´nen haa´be'. Na tonaha´to' Chesus hiti´thawotate´nin hetha´t hisi´bine´nin. Na´hee, hithatha´tacha, hawoxta´tena kano´uteni'.

3 Na naha´bee, hatha´a' hee´yane´nena hehi´thi' he´bene, nehe' henen wasa´t.

4 Na Chesus hei´nowuni´th heshi´thechathi,' na ha´hit, nax to´he' woxi´thichane hetehi´na?

5 Ha'y´u bene´ebe neshi´nihi', Hawoxta´tena kano´uteni', nahawaa´th tohu´u', Ko´hee na chebe´s?

6 Ha heti hei´newu´ne henen he´haa tana´tihinith het be´taawu' teko´ute´na woxta´tena (na hetha´t hisi´bine´nie) kohee hi´tena hoto´a, na yeha hotoa´wu'.

7 Na nexko´heet, na hei´hi yeha hitia´wu'.

8 Na hae´ne wanathe´thi' naha´tou kaxtow wuthechathe', na bebe' nethi´tonathi' hixche´benehea´tha, hine benat heso´ni' na´atehet hene´nena'.

Nuhu' hathita´a neta´watha´na heh' neshi´thi' hene´nena'. Heh' ne´isixt Chesus, na chese' hene´n heso´wobih't. Chesus hixchebeneheatho´iso. Nih' neth´enete´wat hixche´benehea'tha chixtecha´ani´hi. Nixchih'e´netat nuhu be´taawu' waate´ hene´n. Nih'i´thawu henene´net. Ha Hixchebeneheatho´u henitani´th hite´he'. Chesus nishchih'i´netat be´taawu' totne´neya´hat heneni´tena. Hanau´t heneni´tena nonethoathi'. Hanaut heneni´tena yeha´thi' techa´ane´hi' nana´athehetet. Chesus nishchih'i´netat tot neti´ha ba´ithi' no´uthe' nana´athe´hetet. Nebe´ta yeha´that hene´nena techa´ane ne´etet. Nebe´ta yeha´that henenena hixche´be, haka chese' hixche´be neyu hene´nena ne´ta nei´th'chat. Na Chesus hene´neshi´hat hene´nena hethatha´ne´he he´chish hintani´thi' het be´taawu'. Nuhu' nenaha´tawuna' hathita´ne. Hethe' henen' heso´wobih't heixche´ne' chebi´se. Hei esowobih't techxa. Na´xihinehee´ behe'nihe´that noto´nihahe´ha hetii´niyahat chea´hi', ha heixchanee´ne. Hena´e che´neh' het tatae´'e noto´nihahe´ha nee´neyaha´hak, haka hanee´ne koute´nawu hewoxta´tena. Na hewoxta´tena nene´nene' hehe' heso´wobeha´tana. Woxta´tena nena´e beha´he' heso´wobeha´tana. Ith hene´nena chetha' woxta'hokane hene´ chetha' heso´wobehithi'. Neta' hene´n na hi´sa ha´na' tehea´che woxta´thi' he´heeha´w wei´newu neshe´ne hesowobeha´tena. Chesus hehawu´ne woxu´ta na hawu´ne thoeso´wobih´t. Ha woxta´tena chene´hee´neto´uu bete´he' hanau´t ko´xuhu hene´nena, na hesowobeha´tana ne' chih' eneto´u hanau´t hene´nena. Hatha´a' hene´nena hehawo´u hesowobi´hina, haka hixcheheneheatho´u nene´ne' ha´thi'. Na nebe´ta bexa´thathi' hee´he'. Ha hee´ne hixchebeneheatha nebanat heso´wobeha´tana te´enana´athe´hat hatha´a hene´nena hewoxta´tene´na. Hixchebeneheatho´nothoneheine' neinani hi´ne wona´thethi' heneni´tena nana´athehethi' hee'he hewoxta´tene´na. Naha´tawu´naaxk teshe´ne' hi´ne wanathe´thi' neheatho´u na hehe´th'neni´tena tato´utathi' hee´he' wathe´n nesowobeha´tana nei´nowu´na woxta´tena neetho´u hesowobeha´tana. Hene´n he´i ishiba´ he´i hesowobi, haka nehee´ wawoxu´tat. He´ih'e´ne ba´ta heneya´ha ha he´ka henene´te kanie´ne he´neya´ha. Na nene´tawathat Chesus ne' behe´nee´ne neya´thanith hanau´t che´che' xo´wobehatana. He´i be´to yeha´ Chesus, ha he´i che´ne' chebi´se... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books